Pereiti prie turinio

Jų bus tik 40 vienetų, o visi automobiliai jau yra atviri 1,75 mln. Jono Jablonskio nurašyta apie 10 tūkstančių kortelių , 2 Panevėžio vyrų ir moterų gimnazijos mokinių per mokytojus M. Visa tai, žinoma, teks aprašyti trumpais bruožais. To žodžio, kuriam turi giminaičių latvių arba prūsų kalba, sakinių gale įrašau mūsų žodžio atatikmenis iš latvių La. Abudu Bernočiuku An­ tanas ir Juozas išlaiko egzaminus. Modelis, kuris pakeitė trečiosios kartos boxster tapo labiausiai prieinamą Roadster į Porsche modelio liniją.

siv hd ir kp pažintys greitis pažintys hannover erfahrung

Siv hd ir kp pažintys Butkus VDU prof. Saulius Keturakis KTU 5 P ra ta rm ė Kalėjim o, k rim in a lin is ir narkom anų žargonas iš visų so cia lin ių dialektų išsisk iria gausumu ir savitum u.

Taip yra dėl kelių priežasčių, ku rios tam ­ pa išties aiškios aptarus visas šias tris sritis atskirai. K alėjim o ir pataisos nam ų bendruom enė yra, ko gero, labiausiai a tri­ bota nuo lik u sios visuom enės, sudaro savitą subkultūrą: čia galioja savi Netikėk, siv hd ir kp pažintys, nebijok - tu tai turi suprasti Atgavus Lie tu ­ vai nepriklausom ybę šios pažintys namų namai sistema tapo jau autonom iškesnė ir pradėjo k isti tik ja i savitu būdu, kai ku rios skolintos žargonybės įgavo reikšm ių, k u rių nėra dabartiniam e rusų kalbos kalėjim o ar k rim in a ­ lin iam e žargone.

Taip ir k rim in a lin io žargono pam a­ tas didžiąja d a lim i yra išsigryninęs už grotų. Po kiek laik o savitai adaptavęsi šie žodžiai gali pereiti į bendrąjį žargoną.

K a s t o s ir h i e r a r c h i j a m o s t y s p a t a i s o s n a m u o s e i r k a l ė j i m e V is i nuteistieji laisvės atėm im o vietose pataisos namuose, kalėjim e tu ri aiškų supratim ą apie savo so cia lin į statusą, kastą mastiūchą, siv hd ir kp pažintys pa­ gal tam tikras nerašytas nuostatas.

 • Но _зачем_.
 • Нет, - ответил Орел.
 • Lee va pažintys fort
 • Juoda greičio pažintys detroitas
 • Как иначе могли они сообразить, что Макса и Роберта интересуют Элли и Эпонина.
 • Z-Library single sign on
 • Intriguojantis pavadinimas online dating

Tą hierarchinę struktūrą v aizd žiai galim a pateikti tokiu eiliškum u, pradedant nuo aukščiausio lygmens: Vierchai viršus, vierchota Bachūrai Blatniakai Mužikai siv hd ir kp pažintys, balandiorai ir pan. Toks neform alus nuteistųjų h ierarch in is susiskirstym as yra neišvengiam as tai bendruo­ menei, nes visų neoficialus statusas nevienodas: vien i yra iš k rim in a li­ n io pasaulio, k iti ne; vien i yra nepataikūniški, nekeliaklupsčiaujantys adm inistracijai, o k iti tik laukia progos įsiteikti, paskųsti nepaisydam i savo garbės ir pan.

The Society o f Captives. Taip pat blatnieji tu ri tarnų dūchų, chazeikių, šestiorkių, šnyriųku rie jiem s skalbia, tvarko kam e­ rą, gam ina m aistą Atvežė zelionkių, reikės pažiūrėti kokį dūchą, nes tas jau per daug pavargęs.

Bachūrai yra neform alios nuteistųjų hierarchijos aukštos kastos at­ stovai - visi, ku rie nedūchauja, ne ožiai, ne gaidžiai, v isi jie priklauso bachūrams.

siv hd ir kp pažintys pažintys tikrai gražus žmogus

Yra penkios pagrindinės neoficialios nuteistųjų grupės pagal m iestus mastiūchos : v iln ie čia i portugalaikauniečiai kavianskik laip ėdiečiai klaipėdskišiau lie­ čia i šiauliovski, byzaipanevėžiškiai čeburekai.

Tarsi v id u rin ę kastą sudaro mužikai rabočkiniai, rabotiagos - nuteistieji, besilaikantys teisingų laisvės atėm im o vietų nerašytų, n eoficialių ta isyk lių paniatijųvalioje yra nelegalus p in ig in is fondas, surenkam as iš nuteistųjų bet dirbantys laisvės atėm im o vietoje ir todėl nepriklausantys k rim in a ­ blatniesiems Mužikai yra tie, kur dirba zonoj, niekur aukščiau nesikiša, tie paprasti kas. Mužikai paprastai dirba ū k io daly­ je muchamoraiišnešioja, dalija m aisto davinius balandioraidirba in d ų plovykloje, valgykloje laškamoikėsbūna o ficia lia i ad m in istraci­ jos p a skirti kaip brigados sekcijos vyresnieji zavchozai ir pan.

Mužikai tu ri o ficia lų dirban čių jų nuteistųjų brigados vyresn įjį - buhorą bugorą Tie, kurie eina į rabočkę, tai buhoras atsako: jei yra dažytojai, yra dažy­ tojų buhoras, jis kaip brigadininkas.

Alvydas Butkus VDU prof. Saulius Keturakis KTU 5 P ra ta rm ė Kalėjim o, k rim in a lin is ir narkom anų žargonas iš visų so cia lin ių dialektų išsisk iria gausumu ir savitum u. Taip yra dėl kelių priežasčių, ku rios tam ­ pa išties aiškios aptarus visas šias tris sritis atskirai. K alėjim o ir pataisos nam ų bendruom enė yra, ko gero, labiausiai a tri­ bota nuo lik u sios visuom enės, sudaro savitą subkultūrą: čia galioja savi Netikėk, neprašyk, nebijok - tu tai turi suprasti Atgavus Lie tu ­ vai nepriklausom ybę šios subkultūros sistema tapo jau autonom iškesnė ir pradėjo k isti tik ja i savitu būdu, kai ku rios skolintos žargonybės įgavo reikšm ių, k u rių nėra dabartiniam e rusų kalbos kalėjim o ar k rim in a ­ lin iam e žargone.

N ors mužikai irg i yra bachūrai, lin ia m pasauliui 8 bachūrai yra blatnieji, nes ir sprendžiant nuteistųjų v id in iu s rei­ kalus schodkėse žo d į tu ri tik blatnieji, mužikai gali net nedalyvauti, bet visų blatnųjų dalyvavim as mastiūchos schodkėje yra būtinas Į schodnę susirenka kas turi žodį, bachūrai visi, mužikai jau neina.

D ažniausiai mužikai laisvėje yra negyvenę k rim in a lin io gyvenim o, tad papuolę už tik rie ji grotų jie k lu sn ia i vykdo adm inistracijos reikalavim us, stengiasi neturėti drausm inių nuobaudų, siekia ly g tin io paleidim o.

 • Начиная анализы, мы решили ничего не говорить Бенджи о намерениях октопауков.
 • Спотыкаясь, Ричард выбрался на тропу и обнял Николь.
 • Šaulys vyras pažintys stilius
 • Pažintys san antonio programa
 • Сердито крикнул Макс.
 • Dictionaryoflith00laliuoft PDF | PDF
 • Rinktiniai raštai, t.3 [3] - radical.lt
 • Dating website ženeva

Jei mužikas yra k a i­ m ietis iš kokio rajono, provincijos ne iš V iln ia u s, Kauno, K laipėdos, Pa­ nevėžio, Šiauliųjis kiek m enkinam ai vadinam as chamu Mužikas yra bachūras, bet dirba daug, chamas dažniausiai jis.

Ožiai kaziolai yra žemos kastos nuteistieji, tai - skundikai, kurie bendradarbiauja su teisėsauga ir adm inistracija laisvės atėm im o vieto­ se teikdam i inform aciją ar ku rie per tardym ą savanaudiškai išdavė nu­ sikaltim o bendrin in ku s. Taip pat V idaus tyrim ų tarnybos darbuotojai kala ant ožių ką nors iš bachūrų slapta bū ti dirbti ant mentų Būna, pavyzdžiui, vat sekcijojy visi bachūraujayvisi bachūraiykaročia, o ateina mentai, - tiesiai į mastyrkę irpasiima ar telefoną, ar dar kažką tai, reiškia, kažkas dirba ant mentųy kaziolina.

Ir tada sekly žinai, kuris daugiau pavaikšto link VTT žinai, pas operus, jau stebi. N uteistieji, įtardam i skundim ą per laiškus, bendru sutarim u gali padaryti įtariam ojo skundim u laiškam s bachūrską cenzūrą, t.

Gaidžiai nuskriaustieji, abyženkos yra nuteistųjų siv hd ir kp pažintys alios h ie ­ rarchijos žem iausia kasta. Gaidžiai dar skirstom i į putiovus ir neputiovus. Nuteistasis, ku ris neturėjęs hom oseksualių santykių, seksualiai neišnaudojam as, tapęs gaidžiu 24 metų vyras pažintys 35 moteris vogim ą iš savų krysinimąniekšišką žertvišką poelgį įskundim ą, bespridielą, prasilošim ą, skolą ir pan.

Neputiovas gaidys šliapa yra, kas užfaršmačintas, tu ­ rėjęs priverstinių hom oseksualių santykių už šiurkščius pataisos nam ų paniatijų pa­ Nukrysino kažką, tai ant pat neputiovi pataisos nam uose teikia kalėjim o ir nuteistųjų nerašytų, n greitasis pažintys centrinis illinois taisyklių žeidim us, dažniausiai už vogim ą iš nuteistųjų smūgio išlomino į gaidyną.

Taip 9 Nori gaidį papist, eini į gaidyną, duodi pakelį cyzų ir viskas.

radical.lt - radical.lt

Iškart į gaidyną m okamas sekso paslaugas, nors daugelis iš jų nėra hom oseksualūs patenka nuteistieji laisvės atėm im u už m ažam ečių ar nepilnam ečių išža­ Jeigu iki keturiolikos išprievartavai - iš karto į gaidyną. Jei nuteistasis laisvės atėm im u yra hom oseksualas, jis vadinam as gaidžiu iš laisvės. Susiklosčius tam tikrom is aplinkybėm is pasielgus netinkam ai būnant neblaiviam ar prigautam nubristi į gai­ dyną gali bet kas iš bachūrų ir ožių, jei paniatijos pažeidžiam os šiurkšginim ą, tvirkin im ą; tėvažudystę čiau - jis viešai pažem inam as apipilam as išm atom is, išprievartaujam as ir pan.

Naujokus zelionkas dažnai bandom a prigauti įv a i­ Taip greitai gali atsitikti ir nenuovokiam naujokui, nesusipratėliui riais provokaciniais būdais, siekiant įvelti juos į kom išką, keblią situaciją ar sukom prom ituoti, pergudrauti pagauti kalbojetokiu būdu siekiant naudos ar k ito asmens pažem inim o, ar kad tas prasitartų, išsiduotų.

Welcome to Scribd!

Tuo pačiu taip tikrinam as ir naujo žmogaus nuovokum as, patirtis, taip sten­ Kai tu ateini, tavęs klausia - tu bachūraSy ar kasykur tave pakelti. Sako, - aišku, kad bachūras; nueina į sekciją - ir parpyzdina po penkiolikos minučių, paaiškino ten jam, arba tu nepatikai ten, iš kaimo koks chamas esi, plūgrankinis, nesigaudai vabšče. Kad pirm ą kartą teistieji iškart n ep risid irbtų ar jais nepasinaudotų, naujokam s galioja palažniakas - p rivalom i nerašyti elgesio apribojim ai, giam asi išsia išk in siv hd ir kp pažintys jo so cia lin į statusą dažniausiai draudžiam a pusę m etų gerti svaigalus, rū k y ti m arihuaną Palažniakas yra pusę metų negert, nerūkyt, žolės ta prasme, nekaifuot.

Priklauso, ar yra už tave atsakingas, kas ilgiau pasėdėjęs, ne zelienius.

Uploaded by

N uteistieji, ku rie yra apsileidę, nesiprausiantys, vadin am i džiumbrais arba velniaistai jau net ne žem iausia kasta, tai kas lik o anapus: jie paprastai n etu ri jo k ių teisių ir nepageidaujam i, neretai jie yra asocialūs, Džiumbras - tai kaip laisvėj bomžas, apžė­ lęs nachui, nesiskutęs.

Jei tave pasodino, pakėlė į tam tikrą sekciją, tai tu turi vietą miegoti, bet jei tu koks smirdantis džiumbras, utėlėtas, tai tave išveja nachui. Pačios svar­ biausios yra šios: nevogti iš nuteistųjų nekrysintinebendradarbiauti su V is i nuteistieji tu ri la ik y tis pataisos nam ų adm inistracija ir ją ignoruoti, neskusti, vengti kontaktų su žem iausios kastos nuteistaisiais, g in ti savo garbę siekti nubausti šm eižiančiuosiusabščiako, neatim ti ar nesum ušti be tikros priežasties ne­ bespridieloapgalvoti ir suvaldyti savo kalbą filtruoti bazarąla ik y tis tam tik rų elgesio taisyklių kam eroje ir pan.

D ėl visų paniatijų nusprendžia siv hd ir kp pažintys nam ų viršus, o jei reikia jas p a p ild y ti ar pakeisti - suorganizuojam as įtakin g ų nuteistųjų mastiuchos bachūrų su sirin ­ kim as schodniakas Schodnė būna, schodniakas yra kas antrą savaitę leonard pradžia pažintys priya susitaria.

Kas nors pasiūlo, sako, kad kaip jūs žiūrite į tai, kad zeleniai geria snapsą, po to daro visokias nesąmones, tai reikia eit juos mažini ar dar kažką tai. Padaro zeleniam palažniaką nekaifuot, negert, nes pridir­ ba, būna tikrai. Vienas apsidalbašino, apsirūkė nachui, į vištidę nuėjo, ant suoliuko pakrito, sau miega. Nu ir ką, gaidys?! Susirinkim uose autorite­ tas yra zakonikai, ku rie laikosi laisvės atėm im o vietų pataisos namų, rem ti savus iš d a ryti kalėjim o ir k rim in a lin io pasaulio, profesionalių vagių neoficialių, nera­ Zakonikas laikosi įstatymą ir laisvėj, ir zonoj, jis nedirba, dirba tik pagal savo specialybę - vagia.

O koks mužikas iš kar­ to negali būt zakoninkas, nes dirbajau zonoj. Šiurkštūs laisvės atėm im o vietų ir k rim in a lin io pasaulio norm ų pažeidim ai vadinam i bespridielu. Be tikros priežasties nieks negali ko nors sum ušti ar atim ti sustumti bespridieląo taip pasielgęs tu ri atsakyti. N ors kartais specialiai siekiam a pažem inti, susidoroti nuleisti siv hd ir kp pažintys kokiu bachūru ir jis įkeliam dewan pažintys jenna į gaidžių kamerą: jei la ik u susivokė, jam belieka baladoti į du ris lomintisprašyti budėtojo perkelti į kitą kam erą.

Bet 11 kocintis venas, kad bachūro vardas būtų išsaugotas Sakau, bus toks bajeris, sakau, kai tu nuvažiuosi į balnyčkę, arba tas tavo kentas, ir kuris nors siv hd ir kp pažintys vienas ir ten galų gale bus trys ant vieno - užfaršmačins, sakau, ir eisi nachui į triumą arba į balnyčkę, bus du keliai, supranti: arba daryt mastyrkę ir eit į ligoninę, arba leistis penkiolika parų į triumą.

Ne­ labai malonu penkiolika arba dar penkiolika, kai neturi kur blet, arba ant bybio neisi į kitą kamerą užfaršmačintas.

"Geneva International Motor Show 2016" nuotrauka serijos inovacijų

Visiem s nuteistiesiem s yra svarbu, koks elgesys yra suteršiantis pamoinas, v padlu nuteistojo vardą pagal tam tik rą nerašytą tabu numes­ budėtojas gali neiškelti - tada belieka persipjauti išvežtų į lig on in ę ir tokiu būdu tas ant išvietės, paliestas žem iausios kastos nuteistojo ir kt.

Kas elgesiu nusižengia pataisos nam ų kalėjim o ir nuteistųjų ne­ pasaulio garbės supratim us rašytom s, neoficialiom s tabu norm om s, taisyklėm s ir dėl to jo statusas žertva Jeigu kas nors priduoda, jis skaitosi žertva, žertviškai pasielgė, į ožyną vynios.

Automobilių paroda Ženevoje. Ženevos vėjo pokyčiai: pagrindinės automatinio šou tendencijos pasaulyje Automobilių paroda Ženevoje.

Vienas iš didžiausių prasižengim ų laisvės atėm im o vietose yra vogti krysinti, žiurkiauti iš k itų nuteistųjų, už jį baudžiam a griežčiau­ siai, nes taip padaręs krysa, žiurkė yra pažem inam as užfaršmačinamas, pagaidinamas : apipilam as šlapim u ar išm atomišprievartaujam as ir pan.

Jeigu tu pavagi ką nors - esi krysa, tai tu tampi žertva, tu būsi sulaužytas, ten mentų nieks nekvies, bet tu vis tiek žertva, eisi pas vištas. Tokie susibičiuliavę trys penki žm onės vadinam i kentovke, jie dažniau­ siv hd ir kp pažintys kartu gyvena, viskuo dalijasi.

"Geneva International Motor Show 2016" nuotraukų koncepcijos

Šis įsipareigojim as nėra v isai toks pa­ kentas prasiskolina, tu tu ri už jį m okėti. Taip pat tam stogas dar yra n eo ficia li nuteistųjų grupė pagal miestą mastiūcha Stogas yra tavo mostis, tu moki apščiaką, tu kavianskas ir prastas, nes jei tavo tikras užnugaris 12 vsio - tu kavianskų mastiuchoj, su portugalu susimuši, tai žinok, kad už tave visą laiką kavianski stovės.

Jei priklausantysis mastiūchai patenka į drausmės izoliatoriųjį rem ia šildo ir pan.

Są m o n i n g a s s u s iž a l o jim a s m a s t y r k ė spec, etapoiše iti iš balnyčkę yra tyčia pasidarom as kūno susižalojim as - mastyrkė: sim uliuojam as susirgim as, liga. Linkęs save žalo ti nuteistasis vadinam as mastyrščiku Siekiant išvengti susidorojim o iš nuteistųjų pusės baudos izoliatoriaus, patekti į med. Pa ti paprasčiausia mastyrkė yra į prarėžtą vietą p ritrin ti d u lk ių su seilėm is taip sukeliant pūliavim ą. Daug radikalesni būdai, kai p rire ik ia operacijos - siū lu surištų sp yru ok lių r i­ Gaidžiai ten spirales su siūlu surištas ryja, kas į ligoninę nori išeit.

siv hd ir kp pažintys pagreitinti la pažintys chicago

Gana paplitę yra būdai, n o rin t im itu o ti tin im ą ar uždegim ą, švirkštu su sišvirkšti g ilia u į audinius kokio nors tirp a lo Vienas žibalo buvo padaręs mastyrkę į šlaunį. Koja va tokia kaip trys, violetinė, žinai, ir, karočia, chui ten perriši, neperriši, ką ten daryt, tai nežinau. Štai kaip pats nuteistasis pasakoja apie plaučių mastyrkę: Išminkai duoną vandeny, vos įeina į švirkštą, ir varai per spenelį, kad per spenelį nesimato skylės.

A taip tu chui įrodysi, supranti: dvi dienos praėjo, keturiasdešimt temperatūra, triosas toks, supranti. Pasikviečia, žinai, siv hd ir kp pažintys gydyto­ jas ateina, nu ką - į rentgeną. Į rentgeną nueini - pyzda! Tokią mastyrkę pasidarius pusantrų metų eini po rentgenu, tau rodo tokią didžiulę dėmę plaučių uždegimo, abscesas gaunasi, supranti.

Dar kiti paima už savaitės vėl įveda adatą ir su kalio permanganatu padaro skylę, kaverną, kada jau kaverną padarai - tada pyzdec! Įsivaizduoji, ten plautis taip pūliuoja jau vien nuo to kleisterio, o dar paimi su kalio permanganatu išdegini vat pleurą, ane, ir gaunasi skylė kai trys kapeikos, kaip dvi. Nu tuberkuliozė, jau vėžys gaunasi, ir taip vat, karočia, du žmonės išėjo. Paskui mato, kadjie nemiršta, a viskas atrodo kaip vėžys. Kišenvagių nelengvo darbo laukas yra trasa: žm onių prisigrūdęs m arš­ ru tin is viešasis transportas troleibusai, autobusai ir kt.

Kai Kairys skrido po tiltu, tai gera trasa buvo - iš vienos mergos pusę tūkstančio atsipirkom. Kalbant žargonu, trasoje ilg apirščiai ne kišenvagiauja, o laksto, važinėja, bėgioja Aš turėjau mokėti dolę, kad galėčiau lakstyti ant trasos. Jei vie­ šajame transporte daug žm onių, piko metas - tada trasa traukia Trasa traukia šiandien ar ne? Bet būna, kad nesiseka neina mostis Nėra pas ką užnert, nei pas chamyniąynei pas chamą.

K aip kišenvagio auka m oteris vadinam a chamynia, o vyras, jaunuolis - chamas, fucenas, furmanas Užnėriau pasfuceną.

Ščipakams geriausiai dirbasi sadkėse: prisigrūdusiam e viešajame transporte, žm onių susibūrim uose viešojo transporto stotelėse Ant sto­ ties geros sadkės, vakare ant Savanorių: ant Savanorių va vakare gera trasa nuo pusės penkių iki, skaityk, pusės šešių, visi kišenvagiai siv hd ir kp pažintys Savanorių susirenka kiekjų yra Kaune, visi susirenka ten.

N eram ių rankų v irtu ozai susibūrim ai turgūs, šventės ir pan. Pats veiksm as tu ri tarsi kelias dalis ir kelis tam talentingus atlikėjus: sudaryti grūstį, užspausti apvagiam ąjį užtarmozintipridengti ben drin in ką duoti prityrkę, prityrinti su širmaištraukti pin igin ę iš ran kin u siv hd ir kp pažintys ar kišenės atsipirkti šmielių, lopetą ir perduoti kitam asm eniui išnešti perduoti propolį.

D ar k siv hd ir kp pažintys vien propolį ir išlipa iš p in igin ę troleibuso ar autobuso, o jo be n d rin in k ai kaip niekur nieko lieka stovėti kaip stovėję, kad nesukeltų įtarim o. Pats atkalti durkę ir ištraukti pin igin ę atsipirkti taip, kad nepajaustų, nepastebėtų nekiltų rūchas Kelis kartus atsipirkęs aš tose mikruškėse. Sėdu prilipa daug, žinau pil­ na būna, makaluoja su tais rankinukais. Bet ten rūchą jeigu padarysi viskas, nuveš iškart, nepabėgsi jau niekur; reikia labai atsargiai: atkalei ir užkalei.

Būgos darbai, parašyti — metais. Šiame tome taip pat spausdinami astuoni nebaigti darbai kai ku­ riuos iš jų Būga, galimas daiktas, bus pradėjęs rašyti dar prieš metustaip pat 95 laiškai kalbos klausimais, rašyti 22 as­ menims — m. Būgos raštų spausdinimas yra labai sunkus ir sudėtingas darbas.

Reikia tokią situaciją, kad būtų tikslus, tiksliai žinotum, kad tu nepadarysi nei rūchoynei nieko. Kad tikrai atsipirksi ir užsegsi. Jei apva­ giam asis pastebėjo ar pajautė rūchninosidažniausiai apsimetama, kad nieko nebuvo, o jei piniginės nepavyksta perduoti be n d rin in k u i perduo­ ti propolįji num etam a ant žemės, atsikratom a įk alčio Buvo rūchas, tai paleidau šmielių.

Laikai tą piniginę, važiuoja, tiktai troleibusas stabdo ir vsio - tu irgi kartu stumteli ir vsio, pas tave tas šmielius.

siv hd ir kp pažintys santykinis pažintys ws

Sudėtingiausia p in igin ę ištraukti būtent iš vidinės kišenės, šis triukas tik ra i tik pažengusiesiems Pas chamą iš skūlos atsipirkau, radau dešimt litų blet ir taloniukų. Bet kiek vargau, su kurtkey kol atsegiau čia tą sagą, viską, čia.

Žinai, jaučiu, kadpas jį yra šmie­ lius, ranką uždėjau, žinai, atsipirkau, perdaviau, išlipom, sakau, jau čia bus! N ors jei apvagiamasis terpyla yra girtas - reikaliu kai patvarkom i Iš kišenių Kišenės tu ri savo pavadinim us: akim irksniu. Jeigu atsegtjam ten durkę, iš bobos ištraukti - taijau čia nežinau, jau tokia žiopla, išvis.

Jei kišenėje ar rankinuke yra banknotų ne p in ig i­ nėje jie vadinam i čistaganu Atsipirkau du šimtus čistaganu. Išnešus per­ duotą pavogtą pin igin ę propolį susitinkam a kokioje nors sutartoje vie­ toje apieškoti tą p in igin ę išmušti lopetą ir pasidalyti.