Pereiti prie turinio

Jame autorė kelia poetinių ir muzikinių formų paralelizmo bei analogijų dilemą, žvalgosi įrodomų sonatiškumo argumentų poetinės kūrybos plotuose. Vaga: Vilnius, Čiurlionis, M. Aną plauką D. Boldt, Brian. Pasak jo, šio autoriaus vizijos apie mirštančias kosmines saules ir atsirandančius naujus šviesulius gali būti atrastos M. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Gimtoji kalba 4, Rozenbergs J.

Transcription 1 Lithuanian musicology 12 Vilnius 2 Žurnalas Lietuvos muzikologija remiamas įgyvendinant projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba VP Iš Nacionalinio muziejaus fondų.

Žmogus ir žodis 13. Man and the Word Didactic Linguistics Research papers

Baltėno nuotrauka iliustracija iš E. Vyčino straipnio, p. Naujas žvilgsnis Idiophones in Lithuania. Tęsiama tradicija pietų jorkšyro greitasis pažintys jo dalį skirti lituanistikos aktualijoms ir lietuvių muzikinės kultūros problematikos analizei.

greitasis pažintys wroc aw 2021

Šiame tome pirmą kartą muzikologijos diskurse taip išsamiai gvildenamos kelios naujos temos. Čiurlionio ųjų mirties metinių kontekstai iškėlė lietuvių meno ilosoijos darbuose kol kas menkai gvildentą greitasis pažintys wroc aw 2021 sublime temą.

Jonas Bruveris straipsnyje Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: didingumas daugelyje šio menininko estetinės patirties ir daugialypės kūrybos muzikos, dailės, žodžio meno briaunų didingumą įvardija kaip imanentinę savybę. Plėtodama muzikos diskurso semantinių-stilistinių vienetų topos tyrimą ir stebėdama kuriamas praeities muzikos semantines igūracijas, straipsnyje Pastoralizmo parafrazės lietuvių muzikoje: keletas semantinių interpretacijų topoi teorijos aplinkoje Rūta Stanevičiūtė atskleidžia platų kultūrinių tropų lauką.

Semantinės interpretacijos ir Raymond o Monelle io išplėtotos muzikinių topoi teorijos aplinkoje analizuojama relektyvios nostalgijos raiška B.

Kutavičiaus, O. Narbutaitės ir kitų lietuvių kompozitorių kūriniuose.

Danutė Kalavinskaitė straipsnyje Bažnytiniai žanrai šiuolaikinėje lietuvių kūryboje: tarp bažnytinės muzikos paveldo ir atnaujintos liturgijos poreikių aptaria pastarųjų dešimtmečių bažnytinių žanrų genezę ir svarsto, ar šiuolaikinių lietuvių kompozitorių opusai tinka skambėti šiuolaikinėje bažnyčioje. Analizuodama šiuolaikinės religinės lietuvių kūrybos terpę ir Lietuvos katalikų bažnyčiose skambančią muziką autorė kartu brėžia bažnytinės muzikos kūrybos perspektyvą.

Rimantas Astrauskas straipsnyje JAV lietuvių muzikinio gyvenimo releksija pianolų muzikoje apibendrina JAV lietuvių bendruomenės muzikinio gyvenimo liudijimus muzikos įrašų pianolai repertuarą. Greitasis pažintys wroc aw 2021 identiikuoja tokių kūrinių pavadinimus, jų autorius, kūrinių atsiradimo aplinkybes, įvertina įtaką Amerikos lietuvių populiariosios muzikinės kultūros ir tautinės savimonės raidai.

greitasis pažintys wroc aw 2021

Greta M. Čiurlionio kūrybos, Lietuvos muzikologijos XII tome specialus dėmesys skiriamas dviem estų kompozitoriams klasikinę tradiciją plėtojančio Erkki-Sveno Tüüro ir baltiškąjį sakralumą pasaulyje reprezentuojančio Arvo Pärto kūrybai. Kompozitorius ir muzikologas Kerri Kotta straipsnyje Klasikinės formos archetipai kai kuriuose Erkki-Sveno Tüüro muzikos kūriniuose šio kompozitoriaus pastarojo dešimtmečio kompozicijas interpretuoja tradicinių formaliųjų archetipų sonatinio ciklo ir sonatos formos retorikos požiūriu.

Ksenija Zamornikova ir Margarita Katunyan straipsnyje Arvo Pärto Fratres muzikinė malda gėrisi šio kompozitoriaus muzikos sakraliu dvasingumu, grožiu ir tyrumu.

  • Mano žiniomis, Ukrainos vyriausybė aisias yra priėmusi keleivių pervežimo taisykles, kuris perkelia pagrindinius EU nurodymus į Ukrainos nacionalinę teisę.
  • Ševčenkos g.
  • Full text of "Mūsų senovė, T. 1, kn. ()"

Fratres greitasis pažintys wroc aw 2021 atskleidžia A. Pärto kompoziciniam universalizmui būdingą epochų dialogą, naująjį modalumą ir paramuzikinius formodaros principus. Moderniu tarpdisciplininiu diskursu pasižymi Vitos Česnulevičiūtės straipsnis Sonatos formos analogijos Vytauto Bložės ir Juditos Vaičiūnaitės eilėraščiuose. Jame autorė kelia poetinių ir muzikinių formų paralelizmo bei analogijų dilemą, žvalgosi įrodomų sonatiškumo argumentų poetinės kūrybos plotuose.

Pasitelkusi sonatinės plėtotės, funkcinių santykių ir formodaros struktūrinės darybos logikos ypatumus, lietuvių poetų eilėraščių pagrindu V. Česnulevičiūtė atskleidžia sonatiškumo apraiškų poezijoje įžvalgos galimybes.

Lithuanian musicology

Kitą tarpdisciplininei muzikologijos problematikai aktualų diskursą pristato rainuotos muzikinių tekstų ženklinimo technikos, kodų šifrų ir jų perskaitymo būdų paieška Rimos Povilionienės straipsnyje Muzikinio ir verbalinio menų sąveikos fenomenas: kriptograinės muzikos komponavimo praktikos aspektai.

Atskleidžiama ilgaamžė turininga kriptograijos praktika, pasireiškusi muzikos garso ir žodinio teksto sąveikomis, verbalinių ženklų implikacijomis į muzikos kompoziciją bei muzikiniuose tekstuose paliktų kriptograinių slaptaraščių mįslėmis. Reikšmingą Lietuvos muzikologijos XII tomo straipsnių bloką sudaro organologijos problematikos publikacijos. Girėnas Povilionis straipsnyje Vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla: meistro Nicolauso Jantzono fenomenas supažindina su Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos meistro Nicolauso Jantzono pastatytais barokiniais vargonais Lietuvoje, Latvijoje, Greitasis pažintys wroc aw 2021, Baltarusijoje, Ukrainoje, aptaria nežinomų bažnyčių vargonų statytojų autorystės klausimus.

greitasis pažintys wroc aw 2021

Kartu išskiriama unikali šiam meistrui būdinga vargonų fasadų architektūra, registrų sandara, jų įsitvirtinimo Lietuvoje problematika.

Fagotų tobulinimo procesas apžvelgiamas Žilvino Smalio straipsnyje Fagoto konstrukcijos raidos 4 5 ypatumai. Autorius įtikinamai atskleidžia, kaip idealaus fagoto kūrimo intencija instrumento konstrukcijos modiikavimo būdu suformavo dvi savarankiškas Heckel ir Bufet modiikacijas. Įrodoma, kad net šiuolaikinio fagoto konstrukcijoje paradoksaliai koegzistuoja akustiškai ir preciziškais skaičiavimais paremti elementai, taip pat akustiniu požiūriu iracionalūs atavizmai.

Evaldas Vyčinas apibendrina naujausius etnologinius, kalbinius, archeologinius ir etnoinstrumentologinius duomenis apie Lietuvoje menkai tyrinėtus saviskambius instrumentus idiofonus ir juos naujai klasiikuoja, išplėsdamas ir paryškindamas bendrą idiofonų Lietuvoje vaizdą. Gaila Kirdienė straipsnyje Dzūkų smuikininkų repertuaras atskleidžia visos Dzūkijos ir atskirų jos kraštų repertuaro savitumą, apibrėžia pokyčių tendencijas.

greitasis pažintys wroc aw 2021

Ryškinamos senųjų Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos smuiku griežiamų apeiginių dainų, raudų ir šokių melodikos sąsajos ir pastebima, kad pastaraisiais dešimtmečiais liaudies smuikininkų repertuare vyrauja polkos, daugėja valsų ir individualios kūrybos dainų.

Žurnalo priede Ramunės Kazlauskaitės recenzijoje aptariama vokiškai parašyta lietuvių muzikos istorija, Jurgio Paliaukos parengtame interviu pristatomos jubiliejaus išvakarėse pasakytos Ryčio Mažulio mintys.

Redakcinė kolegija 5 6 Foreword he 12th volume of pažintys moteris tinklas Lithuanian Musicology journal supported by the Lithuanian Science Academy project Publishing of Periodic Science Journals continues the tradition of devoting a sizeable number of the pages to the issue of the latest research into Lithuanian philology and Lithuanian musical culture.

In this volume, several new subjects irst appear in the discourse of musicology.

greitasis pažintys wroc aw 2021

In his article Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: he Sublime Jonas Bruveris deines the greatness of the artist s aesthetical experience and multi-faceted creation music, painting, and verbal as an inherent quality. Expanding the analysis of semantic-stylistic units of musical discourse topos and observing the semantic igurations of music in the past, Rūta Stanevičiūtė reveals a wide ield of cultural tropes in the article Paraphrasing Pastoral in Lithuanian Music: Some Semantic Interpretations in the Context of Topoi heory.

In her study Genres of Church Music in Contemporary Lithuanian Composers Works: Between the Heritage of Church Music and the Needs of the Renewed Liturgy Danutė Kalavinskaitė discusses the genesis of the church genres of the last decades trying to determine the suitability of the opuses by contemporary Lithuanian composers to be performed in churches.

greitasis pažintys wroc aw 2021

Analysing the medium of contemporary Lithuanian religious compositions and the music performed in Lithuanian Catholic churches the author also speaks about the prospects for church music. Besides Čiurlionis creation, the 12th volume of Lithuanian Musicology is concerned with the oeuvre of two Estonian composers: Erkki-Sven Tüür, who is expanding the classical tradition, and Arvo Pärt, who represents Baltic sacrality in the world.

Kseniya Zamornikova and Margarita Katunyan in Arvo Pärt Fratres: he Prayer in Music admire the sacral soulfulness, beauty and purity of the composer s music. Another important discourse is represented for interdisciplinary musicological issue is represented by the search for reined methods of marking musical texts, code ciphers and means of deciphering them in Rima Povilionienė s Phenomenon of Interaction of Musical and Verbal Arts: Aspects of Cryptographic Practice in Music Compositions.

Studies devoted to the question of organology in this issue of Lithuanian Musicology make up a signiicant part of the publication. It is greitasis pažintys wroc aw 2021 that, paradoxically, even elements based on acoustically precise calculations as well as irrational atavisms from the acoustic point of view coexist in the structure of the contemporary bassoon.

Evaldas Vyčinas in his article Idiophones in Lithuania.

Atsisiųsti visą tomą kaip pdf - Lietuvių katalikų mokslo akademija

Gaila Kirdienė in her study he Repertoire of the Folk Fiddlers of the Dzūkai Southeastern Lithuanians tries greitasis pažintys wroc aw 2021 demonstrate the originality of the iddlers repertoire across Dzūkija and in its separate parts as well as to determine the tendencies of change. Attention is paid to the fact that during the last decades the folk iddlers repertoire has been dominated by the polka, pažintys oxford ms increasingly more waltzes, and songs composed by them.

Straipsnyje siekiama parodyti, kad didingumas yra esminė M. Čiurlionio estetinės patirties ir visų jo kūrybos sričių muzikos, dailės, žodžio kūrybos savybė.

Primenama didingumo idėjų estetikoje raida. Daugiausia remiamasi Imanuelio Kanto didingumo koncepcija, nes M. Čiurlionio didingos gamtos potyriai ir jo kūrybos vaizdiniai visiškai atitinka ilosofo teiginius, savo ruožtu padedančius įžvelgti M. Čiurlionio mąstysenos savitumą ir jo reikšmingiausių kūrinių prasmes. Detaliau apibūdinami kai kurie kūriniai, kurių objektas yra gamtos reiškiniai jūra, kalnai, debesys, beribės erdvės ir pan.

Daugelio idėjų telkiniu laikomas vienas paskutiniųjų dailininko paveikslų Rex m. Jo prasmė apibūdinama psalmės žodžiais: Viešpats padėjo savo sostą danguose, ir jo karališka galybė visa valdo [ ].

Šlovinkite Viešpatį visi jo darbai visose jo viešpatijos vietose, šlovink Viešpatį, mano siela! Reikšminiai žodžiai: didingumas, I. Kantas, gamta vandenys, kalnai, debesys, erdvėžaltys, žmogus, architektūra, Dievas. Abstract Categories of traditional aesthetics the sublime among them can very seldom be found in the studies of M. Čiurlionis creative work; no lasting tradition of research of the sublime exists in Lithuanian aesthetics.

  • Eina nuo m.
  • Karo veiksmų nuniokotoje, bado ir maro nualintoje šalyje visuomenė didelį dėmesį skyrė sielos reikalams, sudarydama sąlygas plėtotis Katalikų bažnyčiai.
  • Žmogus ir žodis Man and the Word Didactic Linguistics Research papers - PDF Free Download

Research is mainly based on Kant s conception since Čiurlionis perception of the greatness of nature as well as the images of his works entirely correspond to the statements of the philosopher that in their turn help to perceive the peculiarity of Čiurlionis way of thinking and senses of his most signiicant works. Several works related with the representation of the phenomena of nature sea, mountains, clouds, boundless spaces, etc.

It is characterized by the lines from Psalm he Lord has established his throne in the heavens, and his kingdom rules over all. Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion.

Bless the Lord, o my soul! Keywords: sublime, Kant, nature waters, mountains, clouds, spacesnake, man, architecture, God.

Du dalykai pripildo sielą vis naujo ir vis stiprėjančio susižavėjimo bei giliausio pagarbumo, kuo dažniau ir ilgiau apie juos susimąstome, žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsnis manyje.

Nei vieno, nei antro man nereikia ieškoti ir tik tarti kaip apgaubtų tamsumos arba esančių už mano akiračio ribų; aš juos matau priešais save ir tiesiogiai juos sieju su savo egzistavimo įsisąmoninimu.

Lietuvos istorijos studijos - VU Istorijos fakultetas

Pirmasis prasideda nuo tos vietos, kurią aš užimu išoriniame jutimais suvokiamame pasaulyje, ir sąsają, kuriai aš priklausau, išplečia į neapžvelgiamą tolį su pasauliais virš pasaulių ir sistemų sistemomis, be to, dar jų periodinio judėjimo, jų pradžios ir tęsimosi beribiuose laikuose. Antrasis prasideda nuo mano neregimo Aš, manosios asmenybės, ir atvaizduoja mane pasaulyje, kuris iš tiesų begalinis, bet apčiuopiamas tik intelektu, ir aš pažįstu save susijusį su juo o per jį ir su visais tais regimais pasauliais ne tik atsitiktiniu ryšiu kaip ten, bet visuotinu ir būtinu ryšiu Kantas,p.

Vartojant lietuvių estetikos ir menotyros didingumo angl. Šiandien peržvelgę vieną kitą darbą, pamatytume tokį vaizdą. Imanuelio Kanto Sprendimo galios kritikos vertime filosofas pateikė ypatingos vertės didingumo koncepciją sąvoka yra vadinama vieninteliu lietuviškai tinkamu turinį atitinkančiu didingumo vardu Kantas, Didingumas vartojamas Hanso Georgo Gadamerio tekstų vertimuose Gadamer,p.

Anatolij J. Michail M. Petersburg History 05 H Prof. Lithuania El.

Prieš keletą metų metai nenurodyti pasirodė Baltų lankų parengtas antrasis fotografuotinis m. Joje išspausdinta Friedricho Schillerio straipsnio apie didingumą Vom Erhabenen dalis; čia didingumas vadinamas kilnumu Ties grožio vertybėmis, s.

Schillerio biograijoje nepasakyta, kad tai ne visas I. Kanto idėjų plėtotei skirtas F. Schillerio straipsnis; nepaminėta, kad greitasis pažintys wroc aw 2021 ir kitas greitasis pažintys wroc aw 2021 straipsnis Über das Erhabene. Įvadiniame prof. Vosyliaus Sezemano straipsnyje Estetinių teorijų apžvalga aptariama ir I. Kanto estetika jo 8 9 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: didingumas tekstų antologijoje nėratačiau apie ilosofo didingumo koncepciją neužsimenama, nors ji priklauso I.

Kanto estetikos branduoliui. Apie I. Kanto didingumo sampratą nekalbama ir V. Sezemano Estetikoje. Jos puslapyje apie Edmundo Burke o estetiką terminologinė dviprasmybė: rašoma, kad E. Burke greitasis pažintys wroc aw 2021 grožį priešino kilnumo jausmui, bet šio estetiko veikalo vertime vartojamas žodis didingumas Mūsų didingumo ir grožio idėjų kilmės tyrinėjimai ; rašant originalo tad ir vertimo pavadinimą, praleistas tokijo pažinčių programa ilosoinis, vartojama daugiskaita; iš tiesų veikalas vadinasi A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful ; Sezemanas,greitasis pažintys wroc aw 2021.

Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnelyje apie E. Burke ą the Sublime išverstas kaip taurumas Jasiulevičienė,p.

Burke as tevadinamas politiku ir politikos ilosofu. Šioje enciklopedijoje straipsnio apie didingumą nėra. Matyt, jį pakeičia straipsnelis apie kilnumą, vadinamą etine estetine savybe ir estetinio idealo įsikūnijimu Kilnumas,p. Pasirodė ir visas šio iškalbos traktato vertimas.

Vertėjas prof.

Grazi jauna panele iesko vaikinuku

Henrikas Zabulis jį pavadino lietuvių kalboje nesančiu žodžiu Apie pakylėtumą Knygelė, ; tokio daiktavardžio nėra jokiame nei m. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne ; veiksmažodis pakylėti reiškia šiek tiek pakelti, iš jo padarytas daiktavardis negali nurodyti sąvokos turinio.

Vengiant traktatą pavadinti taip, kaip jis vadinamas vertimuose į kitas kalbas tai pirmame šio rašinio sakinyje išvardyti terminainebent labiau būtų tikęs vertėjo kartais vartotas pakilumas pvz. Algirdas Gaižutis didelėje estetikos istorijoje Pseudo- Longino nenagrinėja, bet rašydamas apie E. Burke o ir I. Kanto estetikos koncepcijas vartoja didingumo sąvoką Gaižutis,p.