Pereiti prie turinio

Jo gyvenimas susidėjo labai nelaimingai. Mačiau šį vaiką po kelių savaičių jau be dviejų dantukų, bet linksmą ir nebebijantį rodyti savo bedantės burnos. Jie galės aplankyti muziejų. Būdamas iš esmės idėjinio nusistatymo ir veiklaus nusiteikimo žmogus, dr. Jokubaičiui reikės dar įro dyti savo vertę žaidžiant profesionalų lygyje ar prieš amerikiečius, kad sustiprintų savo kandidatūrą naujokų biržai. Įžodyje dalyvavo vyčių, o naujus violetinius kaklaraiščius gavo 22 nauji vyčiai.

Eretas prisidėjo ir prie sporto propagavimo ir kėlimo Lietuvoje. Vėliau, negalėdamas sutarti su LFLS-o vadovybe dėl racionalios kūno kultūros supratimo, jis kuria met. Šita lyga turėjo savo uždaviniu koordinavimą visos Lietuvos sporto reikalų federaciniais pagrindais ir centralizuotą kovą už geresnę kūno kultūros ateitį.

Tokiu būdu ilgą laiką dr. Eretas buvo aktyvi figūra sporto gyvenime, dalyvaudamas asmeniškai, be kita ko sporto šventėse, olimpiadose, lenktynėse patarimai pradedant pažintys t. Sporto aikštėje dažnai galima buvo matyti prakaitu rasojančią jo kaktą ir girdėti skardų jo komandos balsą.

Bet svarbiausia visuomeninės kultūrinės akcijos sritis buvo dr. Eretui jaunuomenės organizavimas, ypač pavasarininkų, žymiai mažiau ateitininkų. Šitoje srityje darbas jam geriausiai sekėsi; čia jis parodė daug ne kasdien sutinkamų sugebėjimų ir užsimojimų. Bet kadangi šitas darbas ėjo lietuvių katalikų visuomenės susipratimo ir suaktyvėjimo linkme ir katalikiškosios akcijos prasme, tai jis labai nepalankiai buvo matomas radikaliai laisvamaniškosiose ir tautiškai konservatyviose sferose, kurios buvo linkusios kartais dėl neišmanymo, kartais dėl tendencingumo laikyti šitą darbą integraline krikščioniškai demokratiškos politikos dalimi.

Šitas dr. Ereto priešininkų greitasis pažintys chicago šeštadienis šiuo atveju buvo jau nepateisinamas, nes, jei galėjo būti suprantamas reikalavimas, kad jis nesikištų aktyviai į politines lietuvių visuomenės kovas, tai reikalavimas atsisakyti šitoje visuomenėje nuo visuomeninės kultūrinės akcijos savo pasaulėžiūros linkme būtų visai nepateisinamas individualinio reiškimosi teisių aprėžimas.

Šiaip ar taip dr. Ereto visuomeninis kultūrinis veikimas palaikydavo jo priešininkus agresyvumo stovyje net ir tada, kai jis buvo jau išėjęs iš politinės akcijos ir apsiribodavo visuomenine ne sritimi.

Eretas nepraleisdavo progos aktyviau pasireikšti ateitininkuose ar tai paskaitomis, ar tai organizaciniais paraginimais. Čia jo organizacinis ir vadovaujamasis talentas pasirodė visoje savo pilnumoje po to, kai metinėje sąjungos konferencijoje m. Amorfiška ir dar mažai veikli organizacija, vargais negalais išriedėjusi iš rusų jungo, vokiečių okupacijos ir valstybinio Lietuvos formavimosi sūkurio, virto drausminga organizacija ir tvarkingai surikiuota su plūs minus kuopų greitasis pažintys chicago šeštadienis keliomis dešimtimis tūkstančių narių.

Ereto įpėdininkas dr. Leimonas ž. Pavasario Sąjungos istoriniai bruožai, Kaunas m. Pats dalyvavęs katalikų jaunuomenės organizacijose Šveicarijoje, paskui turėjęs nemaža progų stebėti per savo gausias keliones po Vakarų Europą kitų kraštų jaunuomonės gyvenimą, dr. Eretas turėjo galimybių žymiai reformuoti organizacinio jaunuomenės gyvenimo bei veikimo formas Lietuvoje.

Tai buvo pirmas tos rūšies kongresas, labai ryškiu būdu apvaldęs lietuviškųjų masių amorfiškumą. Šita kelionė buvo stambiausia grandis užmezgant santykių grandinę su kitų kraštų lietuvišku ir nelietuvišku jaunimu.

Į kongresą, be kitų svečių iš užsienio, gausiai buvo atvykę lietuvių vyčiai iš Šiaurės Amerikos.

greitasis pažintys chicago šeštadienis užmaskuotas greitasis pažintys

Kongresas, neskaitant vieno kito nenumatyto debesėlio, praėjo su pakelta nuotaika ir paliko neišdildomų įspūdžių mačiusiems jį ir jame dalyvavusiems žmonėms. Tai buvo paskutinis stambesnis dr. Ereto pirmininkavimo pavasarininkams laikų įvykis. Kitais m. Leimonui, dalyvavo toliau atspėdamas sąjungos gyvenime, kaip jos garbės pirmininkas, parinktas šiai garbingai pareigai jau Šiaulių kongrese.

Eretas buvo paskirtas to kongreso šefu; visi organizaciniai darbai jau buvo atlikti, buvo jau laukiama atvykstant 15 tūkstančių pavasarininkų, bet, negavus reikiamo leidimo, nuo kongreso teko atsisakyti. Jo vietoje buvo suorganizuota visa eilė rajoninių kongresėlių. Už pasakytą viename tokiame kongresėlyje Marijampolėje kalbą dr.

Eretas, policijos liudijimu ir komendanto nutarimu, buvo nubaustas sykiu su prof. Dovydaičiu ir dr. Suimtas Kaune liepos 14 d. Leimonu, o paskui ir su prof. Dovydaičiu Marijampolės kalėjime iki rugsėjo 7 d. Ir šitą savo likimo bandymą jis priėmė su stojišku tvirtumu. Iš kalėjimo jis išėjo su ta pačia giedra nuotaika, kuri jį niekados nepalieka, nežiūrint to, kad jis nesitarė esąs kaltas. Turint galvoje opų pas mus inteligentiškos šeimos klausimą, bus ne greitasis pažintys chicago šeštadienis šalį pažymėjus dr.

Ereto visuomeninio kultūrinio veikimo paraštėse šeiminę jo padėtį. Jau m. Vedęs p-lę Oną Jakaitytę, dabar gimnazijos mokytoją, yra sulaukęs su ja gana gausios šeimelės. Vyriausias jo vaikas jau eina mūsų pradžios mokyklą; deja, jau ir jam teko patirti jo tėvui daromų nemalonybių kartumą. Kartais grįždamas iš mokyklos, jis su ašaromis nusiskundžia, kad ten draugai nenori pripažinti jį esant lietuvį. Mat, tėvai, atiduodami vaiką į mokyklą, registravo jį lietuviu, bet savivaldybės švietimo skyriaus tarnautojai ėmė kvestionuoti šito įregistravimo teisingumą ir įsileido su tėvais į diskusijas, įrodinėdami, kad šveicariečio sūnus negali būti lietuvis.

Šitie abejotojai nesuprato nei tikros dr. Ereto padėties Lietuvoje, nei jo nusistatymo tautiniu klausimu. Jis sugebėjo įsijungti su visu atsidėjimu ir nuoširdumu į pilietinį, kultūrinį ir tautinį savo naujos tėvynės gyvenimą.

Kitaip jis nesupranta pilnaverčio ir pilnateisio piliečio padėties visuomenėje, kurioje ir kuriai jis gyvena ir veikia. Kaip toks, jis registruoja savo šeimą ir tame skaičiuje patį save lietuvių tautybės nariais. Kai jam minėtieji švietėjai norėjo įrodyti tokio registravimo netikrumą, jis galėjo teisėtai pamanyti: keisti šitie žmonės; duodi jiems lietuviškai suformuotą inteligentiškąją šeimą, o jie šitos dovanos tinkamai priimti nesugeba.

Iki šiol nieko nesu pasakęs apie dr. Eretą, kaip apie profesorių. Tuo tarpu akademinis pašaukimas yra reikšmingiausias jo gyvenime ir veikime.

Sulig tuo, kaip jis traukėsi iš politikos ir kaip darėsi vis mažiau aktyvus net visuomeninio kultūrinio veikimo srityje, jis atitinkamai vis daugiau laiko ir energijos skyrė akademiniam pašaukimui.

Išeikvojęs daug jėgų ir sveikatos praktiniam veikimui, kai to gyvenimas iš jo reikalavo, jis, pagaliau, galėjo atsidėti savo mylimiausiam visados svajotam darbui. Produktyviame susitelkime jis čia rado geriausią pritaikymą savo gabumams ir kuriamajai iniciatyvai. Greitasis pažintys chicago šeštadienis paskutinieji penkeri metai sudaro jo gyvenime labai vaisingos ir greitasis pažintys chicago šeštadienis mokslinės kūrybos laikotarpį.

Dabar jau negalima pagrįstu būdu abejoti apie jo, kaip mokslininko, vertingumą. Toliau ir ketu nušviesti jo akademinį pašaukimą ir padaryti trumpą apžvalgą jo mokslo darbų, kad jo kultūrinė tarnyba Lietuvoje galėtų būti įvertinta tikroje šviesoje. Eretas svajojo apie akademinę karjerą, juo labiau, kad kartais jam tekdavo išgirsti atitinkamų interneto pažintys pirmą laišką iš savo profesorių.

Susidėjęs su lietuviais ir atvykęs Lietuvon kultūrinio darbo dirbti, jis anaiptol neturėjo reikalo atsisakyti nuo savo aspiracijų, surištų su akademiniu pašaukimu. Atvirkščiai, labai greit jam pasitaikė proga padaryti pirmus žingsnius šį pašaukimą realizuojant.

Atvykęs į Kauną, kaip žinome, m. Volteriu, J. Vabalu-Gudaičiu ir k. Aukštiesiems kursams atsidarius m. Eretas ėmė juose dėstyti vokiečių kalbą ir literatūrą. Tą darbą jis dirbo ištisus dvejus metus, iki Aukštųjų kursų likvidavimo m. Maždaug vienu laiku nuo m. Eretas dėstė visuotinę literatūrą ir teatro istoriją dramos studijoje. Čia jam padėjo jaustis savo vietoje jo disertacija apie jėzuitų teatrą, kuri davė jam progos įsigilinti į teatro istoriją. Tačiau Aukštųjų kursų laikotarpyje akademinis darbas nestovėjo dr.

Ereto veikime pirmajame plane. Iš vienos pusės Aukštųjų kursų provizorinis pobūdis ir netikra materialinė jų būklė, o iš antros pusės įvairūs darbai informacijos departamente ir nuolatinės propagandinės kelionės neleido susidaryti aplinkybėms, kurios padarytų galimą visišką atsidėjimą akademiniam darbui.

Tiesa, tokios aplinkybės jam susidarė ne išsyk ir tada, kai jis buvo pakviestas į Lietuvos universitetą. Bet šiaip ar taip šitas naujas pakvietimas žymiai giliau jį įtraukė į akademinį veikimą ir labiau susiejo jį su jo paties pašaukimu. Lietuvių universiteto ekstraordinarinis profesorius Dr. Eretas greitasis pažintys chicago šeštadienis į Lietuvos universitetą per dvilypį Teologijos-filosofijos fakultetą, kuris savo posėdyje, įvykusiame Tuo laiku dr.

Kitaip tariant, jis turėjo tą minimumą, kurio reikalavo ekstraordinariniam profesoriui Steigiamojo Seimo universiteto statutas. Kad dr. Eretas buvo pakviestas į Teologijos-filosofijos fakultetą, nėra atsitiktinis dalykas. Kaip Friburgo universiteto mokytinis ir todėl taip pat katalikų pasaulėžiūrinio susipratimo ir kultūrinio suaktyvėjimo šalininkas, jis visai gerai tiko tai katalikiškojo atgimimo linkmei, kurią iš pat pradžios buvo pasirinkęs mokslo srityje Teologijos-filosofijos fakultetas.

Bet įstojimas į šito fakulteto profesūros eiles ne greitasis pažintys chicago šeštadienis nesumažino dr. Eretui priešininkų skaičiaus, bet įtraukė jį į naują kovą už savo fakulteto būvį, — fakulteto, lygiai nepopuliaraus tiek radikaliai laisvamaniškosiose, tiek tautiškai konservatyviose sferose. Savo steigėjų supratimu, Teologijos-filosofijos fakultetas turėjo laiduoti katalikams bent minimumą to autoniminio susitvarkymo mokslo srityje, nuo kurio katalikai, suinteresuoti savo doktrinaline pasaulėžiūra, niekur ir niekados atsisakyti negali.

Šis minimalinis laidavimas rodėsi juo labiau reikalingas akivaizdoje to liberališkai nihilistiško nusiteikimo, kuriuo yra užsikrėtusi žymi dalis mūsų vyresniųjų inteligentų, intelektualiai susiformavusių rusų universitetų neigiamojoje nuotaikoje. Tuo tarpu katalikai, pretenduoją į autonominį susitvarkymą mokslo srityje, vadinasi, ir tuo pačiu Teologijos-Filosofijos fakultetas, susilaukia dažniausiai dviejų priekaištų: pirma, kad jie įnešą į mokslą svetimas jam heterogenines tendencijas, ir, antra, kad jie panaudoją mokslo priemones savo partiniams tikslams.

Kad būtų aiškiau, kokioje atmosferoje ir kokia linkme teko ir tenka dirbti prof. Eretui, teesie man leista paaiškinti trumpai principinį šitų priekaištų silpnumą. Reikalaudami sau ir apskritai savarankiškoms konfesinėms ideologinėms grupėms autonominio susitvarkymo mokslo ir švietimo srityje, katalikai anaiptol neteigia, kaip kad norėtų manyti jų priešininkai, kad mokslas gali būti skirstomas į katalikiškąjį ir nekatalikiškąjį.

Luko. miesto turistinis leidinys - PDF Free Download

Katalikai tegali kalbėti vien apie katalikiškąją teologiją, kuri, kaip pagrįsta Apreiškimu, yra mokslas kitokia prasme, kaip specialieji mokslai, arba net filosofija, tasai bendrasis ir visuotinis mokslas.

Tiksliai tariant, negali būti nė katalikiškosios filosofijos, nors gali būti neantikatalikiškoji filosofija, ir tik tokia yra priimtina katalikams. Susipratę katalikai tokios nesąmonės niekados sau nereikalauja, nes jie lygiai neigiamai vertina mokslo atžvilgiu tiek katalikiškąją geografiją, tiek ir antikatalikiškąją geografiją; tiek katalikiškąją istoriją, tiek ir antikatalikiškąją istoriją; tiek katalikiškąją filosofiją, tiek ir antikatalikiškąją filosofiją ir t.

Jie tik teigia, kad katalikai turi teisę apsidrausti nuo antikatalikiškosios filosofijos, antikatalikiškosios istorijos, antika-talikiškosios geografijos, antikatalikiško gamtamokslio ir t. Katalikų priešininkai nespėja net, kaip dažnai antikatalikiškasis mokslas yra katalikams brukams per prievartą, kaip grynas pinigas, tuo tarpu šitas antikatalikiškasis mokslas nė kiek nėra vertingesnis už katalikiškąjį mokslą, kur katalikiškumas negali būti pateisintas, t.

Jau vieno šito fakto pakaktų, nekalbant apie kitus motyvus, kad galėtų būti pateisintas katalikų reikalavimas autonominio susitvarkymo teisių mokslo ir švietimo srityje. Antras priekaištas dėl katalikų partyvumo mokslo priemonių panaudojime negali būti katalikams taikomas daugiau, kaip bet kuriai kitai ideologinei grupei: partinių žmonių pasitaiko tarp katalikų lygiai taip pat, kaip ir kitose grupėse. Katalikai nesudaro šituo atžvilgiu nieko išskiriamai partyvaus, tik jų pasaulėžiūra dažnai yra tendencingai painiojama su partyvumu.

Tuo tarpu katalikiškumas, kaip toks, ne daugiau yra partyvus, kaip, pav. Tokių nepagrįstų priekaištų nuotaikoje ėjo akcija prieš Teologijos-filosofijos fakultetą beveik nuo pat jo atsiradimo.

Suprantama savaime, kad šitie priekaištai dar stipresniu laipsniu buvo taikomi prof. Eretui jau tik dėl to, kad jis tam tikrame savo buvimo Lietuvoje laikotarpyje buvo įsipainiojęs į politinę visuomeninę kovą. Todėl jis gal labiau už greitasis pažintys chicago šeštadienis fakulteto narius kentėjo ir negalėjo ramiai dirbti kuriamąjį darbą dėl tos tendencingos akcijos, kuri buvo varoma prieš Teol.

Kaip dera kiekvienam susipratusiam profesoriui, taip ir prof. Eretas, neatsižiūrėdamas į kliūtis, sąmoningai ir paraleliai plėtojo savo veikimą dviem linkmėmis: mokymo ir mokslo. Pirmuoju atžvilgiu jam greitasis pažintys chicago šeštadienis ruošti iš lietuvių tarpo mokytojų germanistų; antruoju — prisidėti savo kuriamuoju darbu prie literatūros mokslo išvadavimo iš antikatalikiškų tendencijų, kurios yra jame įsigalėjusios pozityvizmo ir liberalizmo įtakoje.

Kaip germanistų ruošėjas mūsų mokykloms, prof.

Diane Chamberlain - Dingusi Duktė

Eretas yra priimtinas Lietuvai labiau, negu kas kitas. Kilęs iš vokiškosios Šveicarijos, jis nėra linkęs propaguoti per savo paskaitas ir mokslo veikalus kokiu nors nacionaliai politinių vokiečių idėjų.

Tai mums uždeda pareigą nuodugniai pažinti į mūsų akiratį įžengusią Vakarų kultūrą. Į ten pažvelgę, pirmiausia pastebėsime artimiausius mūsų kaimynus — vokiečius. Vistiek, koki būtų su jais oficialiniai mūsų santykiai, ar kaip jie mus traktuotų, svarbu žinoti, kas jie yra. Susipažįstama įvairiose kultūros srityse, todėl aišku, kad negalima aplenkti ir jų raštijos. Šiuo metu jau galima būtų priskaityti visą eilę dirbančių mokytojo darbą mūsų mokyklose mokytojų germanistų, išėjusių mokslą Teol.

Mokslinės kūrybos srityje prof. Eretas eina tam tikro revizionizmo linkme, kuri jam įkvėpta Friburgo universiteto ir jo didelio mokytojo germanisto, prof. Ta linkmė yra viena iš apraiškų, kuriomis reiškiasi katalikiškasis atgimimas kultūros srityje. Atsigriebdami nuo tų smūgių, kurių sudavė katalikų pasauliui XIX šmtm. Šalia kalbamojo revizionizmo kitas ryškesnis bruožas moksliniame prof. Ereto darbe yra nusistatymas studijuoti literatūrą organiškajame sąryšyje su kitomis kultūros sritimis ir su visu kultūros organizmu.

Tuo galima aiškinti dažnas jo ekskursijas į kitas kultūros sritis, pavyzdžiui, į muziką, tapybą, visuomeninį gyvenimą ir t. Šitų ekskursijų išdavoje yra susidarę nemaža prof. Kad galima būtų gauti apytikrį įspūdį apie prof. Ereto mokslinę kūrybą ir jo ypatybes, turėsiu pereiti trumpai kelis stambesnius etapus, kuriais augo ir brendo jo mokslo darbai. Tiesa, nebūdamas nei germanistas nei literatūros istorikas, nemanau įsileisti į jo mokslinės kūrybos tyrinėjimą ar vertinimą; statausi daug kuklesnį uždavinį: noriu suteikti visų pirma bibliografinių žinių, liečiančių prof.

Ereto raštus, ir tik šių žinių paraštėse sykiu nusakysiu keletą faktų, charakterizuojančių jo mokslinę asmenybę ir jos vieną kartą teigiamą, kitą kartą neigiamą vertinimą, kitų daromą įvairiomis progomis. Iš savęs nebent pridėsiu vieną kitą įspūdį, gautą iš kolegiško su juo bendravimo, kuris dažnai lietė mokslo klausimus ir kūrybinius užsimojimus.

Šie dalykai kartais turi ne mažesnės reikšmės mokslinės asmenybės charakteristikai, kaip ir mokslo veikalų tyrinėjimas. Savo kelio ieškojimas Žiūrint į dalyką su apytikriu tikslumu, galima numatyti prof.

Ereto mokslinėje kūryboje tris stambesnius tarpsnius. Tai būtų, charakteringomis gairėmis einant, pirma, savo kelio ieškojimas m. Bene bus teisinga greitasis pažintys assen, kad pirmame tarpsnyje prof. Ereto mokslinės pajėgos brendo, antrajame— stiprėjo, trečiajame — pražydo. Viena iš prof. Ereto mokslinės kūrybos ypatybių yra, jei taip galima išsireikšti, kultūrinis gyvenimiškumas: jis visados yra linkęs atsiliepti visų pirma į kultūrinio įskaitant čion ir intelektualinį gyvenimo paraginimus, reikalavimus.

Jam jo mokslo objektas nėra greitasis pažintys chicago šeštadienis nuo realaus gyvenimo, bet visada yra gyva organiškoji šito gyvenimo dalis.

Net tada, kai jis rašė savo studijas apie mistinę literatūrą, jis iš tikrųjų ėjo savo gyvenimiškumo linkme: paragintas Meisterio Eckeharto sukakties m.

Eidamas moksle savo gyvenimiška linkme, prof. Eretas pirmajame savo mokslinio išsivystymo tarpsnyje stengiasi išsiaiškinti metodologinius ir ideologinius literatūros istorijos mokslo pagrindus ryšium su minėjimu tų rašytojų ir šiaipjau kultūros veikėjų, kurių sukaktys tuo tarpu pasitaiko. Sykiu jis įtraukia į šitą vagą ir savo klausytojus, ruošdamas su jais viešų iškilmingų seminarinių minėjimų universitete ar kur kitur.

Prie grynai teorinių dalykų, nesurištų su jokiu sukaktuvininku, priklauso šie trys prof. Ereto straipsniai: a. Filosofišką literatūros kritiką bekuriant įžengiamoji paskaita, skaityta universitete m. Logos, m. Filosofija ir poezija.

Literatūros nagrinėjimo metodai. Ryšium su sukaktiniais minėjimais parašyti pirmajame periode šie prof. Kantas ir anglų literatūra. Logos m. Hippolyte Taine. Židinys m. Ryšium su sukaktiniais minėjimais, bet be tiesioginio traktavimo literatūrinių dalykų, nors kontakte su jais yra kilę šie prof.

Ereto raštai: a. Beethoveno jaunystė. KaunasVIII plius 92 p. Beethoven metų mirties sukaktuvėms paminėti. Židinys, m. Heiligenstadto Testamentas.

Beethoveno kūryba. Pranciškus Schubertas. Iš šito periodo seminarinių sukaktinių minėjimų, prof. Ereto suorganizuotų platesniu mastu, tenka pastebėti šie trys minėjimai, įvykę Universitete: a. Beethoveno minėjimas m. Į šitą pirmąjį savo akademinio darbo periodą prof.

Eretas žiūri kaipo į paruošiamąją stadiją savo mokslinei kūrybai: tai esą pirmieji moksliniai bandymai, ieškojimas savo kelio ir iš dalies populiarizacijos darbai. Tai buvo laikas, kai jis buvo dar gilokai įklimpęs į visuomeninę akciją ir todėl dar negalėjo visas atsidėti akademiniam darbui. Gerai atsimenu iš to laiko jo bodėjimąsi tos akcijos sąvaržomis.

Matydamas mane, atsidėjusį tuo laiku su visu intensyvumu akademiniam darbui, jis su pasigailėjimu lingavo galva dėl savo likimo ir svajojo apie tuos laikus, kai jis galėsiąs visas atsidėti mokslinei kūrybai Į pirmojo periodo galą buvo įvykęs polemiškas incidentas tarp prof.

Ereto ir p. Kadangi iš šito incidento galutinėje sąskaitoje garbingai išėjo abi pusės, nors abi buvo padariusios šiokių tokių klaidų, tebūna man leista nusakyti šito nemalonaus abiem pusėm incidento esmę: jo išsisprendimas tiek yra charakteringas prof.

Eretui ir sykiu tiek pakelia abi puses viršum nepagrįstų ambicijų, kad jis gali būti pamokomas polemikoje užsispyrusiems žmonėms. Eretas įdėjo recenziją J. Joje jis prikišo autoriui, gal be tinkamos atodairos į jo asmenį, visą eilę neigiamybių: ideologinį nesusipratimą, metodo stoką, neobjektyvumą, neatitikimą tarp stiliaus ir traktuojamojo objekto ir k.

Dėl šito straipsnio asmeniško pažintys populiarus ponui J. Koks gi buvo šis pastarojo atsakymas į polemiškąjį straipsnį, nukreiptą prieš jo recenziją? Eretas neatsako į polemiškus puolimus tiesioginiu būdu, bet tuo tarpu studijuoja toliau H. Pagaliau, m. P-as J. Iš pradžios nustebintas jis dėkoja minėjimo rengėjams už netikėtą siurprizą; paskui, gavęs iš prof. Ereto veiklos Lietuvoje naudingumą ir pažada apie jo veikalą ir spaudoje pakalbėti.

Jis ir bandė savo pasižadėjimus ištesėti, bet buvo, kaip girdėjau, pašalinių aplinkybių sukliudytas. Mistinės literatūros studijos Metodologinių ieškojimų, bandymų ir populiarizacijų periodas pasibaigė prof. Ereto akademinėje veikloje maždaug sulig tuo momentu, kai jis greitasis pažintys chicago šeštadienis. Dabar jis jaučiasi moksliškai susiformavusiu profesorium ir pradeda su atsidėjimu platesnio masto kuriamąjį darbą.

Tyrinėjimo objektu jam dabar eina mistinė vidurinių amžių literatūra. Jei šis tyrinėjimas gali rodytis mažai aktualus dabartinėje mūsų kultūrinio išsivystymo stadijoje ir mūsų šių dienų mokslo stovyje, tai vis dėlto atsidėjimas studijoms apie mistinę literatūrą neprieštaravo, kaip jau anksčiau pažymėta, prof.

Ereto gyvenimiškam nusistatymui mokslo darbe. Dabar gyvenamas kultūrinis katalikiškojo pasaulio atgimimas, prasidėjęs XIX šmtm. Mistinės prof. Ereto studijos prasidėjo straipsniu, įdėtu m. Matyti, ilgainiui prof. Eretui teko atsisakyti nuo noro duoti mums sistemingą vokiečių mistinės literatūros istoriją: mažas tokio darbo aktualumas mūsų kultūros ir mokslinės minties stoviui negalėjo jam suteikti stipresnių paraginimų; bet užtat jis dokumentaliai apdirbo ir gražiai išleido visą eilę monografijų, liečiančių atskirus mistikus rašytojus.

Štai šios studijos: a. Heinrichas Seuse ir Elzbieta Stagel. Heinrichas Seuse ir jo Traktatas apie Tiesą. Kaunas64 p. Jonas Tauleris iš Strasburgo. Meister Eckehartas iš Hochheimo. Šįkart opera prasidėjo 9 val. Tad žinojom nakvosim ir greitasis pažintys chicago šeštadienis pasirūpinti tuo iš anksto. Pasigailėjome tik vieno kad į dienos kelionę nepasiėmėme puošnesnių rūbų nors žiūrovai ir sėdi praktiškai ant akmenų tik sunumeruotoje, ge- resnėje dalyje sustatytos greitasis pažintys chicago šeštadienistą vakarą pasipuošusių operos lankytojų netrūko.

Milžiniškas amfiteatras, statytas I a. Gerą valandą prieš spektaklį prie kiekvieno iš jų jau buvo nutįsusios ilgiausios eilės reikia praeiti apsaugos patikrinimą. Įvertinęs, kad eilėje teks stovėti Įspūdinga scenografija, ištaigingi kostiumai tikra puota akims. Amneris Violeta Urmana Verdi operoje,aida. Grįžęs pamačiau Ramunę mojuojančią iš anapus tvoros eilė judėjo bravo pažintys galerija greitaijau su programa rankose, o mano vandens butelį apsaugininkai konfiskavo per didelis Patekus į arenos vidų įspūdis pribloškiantis.

Dangus dar šviesus, nors saulė jau leidžiasi, įspūdingai išryškindama galingo statinio kontūrus. Milžinišką amfiteatrą jis talpina apie 25 žiūrovų pamažu užpildo būsimieji šio stebuklo dalyviai. Italai neabejingi operos žanrui tą vakarą, atrodė, laisvų vietų arenoje nebuvo.

Nuodėmingas malonumas Tai, ką mes tą vakarą matėme Arena di Verona, buvo atnaujintas žymiojo italų kino ir teatro režisieriaus Franco Zeffirelli m. Šiemet, pažymint maestro metį, jo,aida vėl išvydo dienos šviesą garsiajame Milano teatre, o taip pat ir Veronos operos festivalyje. Zeffirelli ne tik šio pastatymo režisierius, bet ir scenografijos autorius. Grandiozinis, vizualiai nepaprastai turtingas, netgi ekstravagantiškas pastatymas puikiai tinka šiai erdvei.

Įspūdingos masinės scenos, prie kurių grožio labai prisideda Anna Anni kostiumai ir gal kiek mažiau Vladimiro Vasiljevo choreografija. Franco Zeffirelli,Aida nuodėmingas malonumas. Tuo pačiu Zeffirelli pastatymas puiki erdvė dainininkams. Akustika, tiesa pasakius, ne pati geriausia tai rimtas iššūkis ir orkestrui tą vakarą dirigavo Jordi Bernacerir solistams scenoje.

Galbūt ateityje ir vertėtų pagalvoti apie garso sistemos įvedimą? Juk vis dėlto šie spektakliai skirti masiniam žiūrovui, tai nėra elitinė aplinka. Operos žanro naujokams labai pravertė titrai italų ir anglų kalbomis. Beje, iš,aidos pagrindinės sudėties La Scala šių metų pavasarį vienintelė Urmana dainuoja ir Veronos festivalyje ir Aidos, ir Radames, ir Ramfis, ir Amonastro partijas atlieka kiti dainininkai mūsų matytame spektaklyje Amneris mylimojo Radames partiją dainavo Yusif Eyvazov, Aidos Anna Pirozzi.

Urmanos Amneris daug laiko šioje milžiniškoje scenoje būna viena galima tik įsivaizduoti, kaip nelengva dainininkei užpildyti savo pergyvenimais ir greitasis pažintys chicago šeštadienis balsu tokią didelę erdvę.

Bet Violeta sėkmingai veda savo heroję nuo vienos arijos prie kitos, nuo vieno išgyvenimo prie kito, atskleisdama mums tragišką savo herojės likimą: nesugebėdama užkariauti Radames širdies ir nepajėgi išgelbėti jo gyvybės, ši išdidi, bet nelaiminga princesė pasirenka mirtį kartu su savo mylimuoju. Ar šis vaidmuo tapo neatskiriama jos kūrybinio gyvenimo dalimi? Jei likimas duotų mielai jos to paklausčiau.

Čikagos Lyric operos scenoje Urmana matėme jau senokai nuo jos Toscos praėjo beveik aštuoneri metai! Nors man asmeniškai atrodo, kad mūsų Violeta Urmana yra šių laikų Tuoj prasidės Wagnerio operų etalonas ji nepralenkiama Brünnhilde, Isolde, Ortrud, Kundry, Sieglinde, Fricka, Venus, Waltraute Vertėjo, dar ir kaip vertėjo apsilankyti Veronoje ir dėl,aidos, ir dėl paties nuostabaus miesto, jo jaukios dvasios, dieviškos konditerijos bei gaivinančio,spritz kokteilio, kuriuo pasilepinau jaukioje kavinėje sekmadienio rytą, skambant senosios miesto katedros varpams.

Paskutinė vakarienė Asmeninio albumo nuotr. Verona netikėtai mus pasivijo Venecijoje patį paskutinį vakarą. Viešbučio savininko patarti restorane Vecia Cava šventėme Ramunės gimtadienį ir su naujaisiais draugais estais kėlėme taures už mūsų šalių nepriklausomybes. Išėjus iš restorano mus užkalbino lietuviškai pasirodo, gretimoje salėje vakarieniavo ir tautiečiai iš Kauno.

Žengti anapus teksto į jo gilumą bandoma įvairiais būdais. Semiotika - vienas tokių bandymų. Sis teksto supratimo metodas, regis, turi aiškiau apibrėžtas procedūras ir nuoseklesnę jų taikymo tvarką.

Verslininkai, architektai. Pasirodo, jie pristato Lietuvai Veronos plyteles. Tas ypatingo rausvo akmens plyteles, kurios naudojamos specialiems architektūriniams sprendimams, nes jų gamyba pagal senovinę technologiją yra ganėtinai brangi. Jeigu sugrįšime gyventi į Lietuvą, būtinai savo apartamentuose įmūrysiu bent vieną tokią plytelę kad primintų nuostabų apsilankymą Venecijoje ir Veronoje šių metų vasarą.

Viduramžiškose Veronos aikštėse verda gyvenimas. Verona širdelių miestas. Jau per pirmąją parą svetainėje www. Ypač daug dėmesio sulaukė vaizdo įrašai, kurių peržiūrų skaičius internete vien per pirmąją parą jau viršijo tūkstančių. Apie kampaniją pasirodė net publikacijose.

Šia naujiena ypač domėjosi anglakalbė žiniasklaida visame pasaulyje: Kanadoje pasirodė 70, Australijoje 43, Pietų Afrikos Respublikoje 39, Naujojoje Zelandijoje 7, Airijoje 4 publikacijos. Bendra žiniasklaidos kanalų auditorija viršija milijonų. Žinia apie Vilnių nuvilnijo ir įvairių pasaulio šalių spaudoje, radijuje ir televizijos naujienų laidose. Apie Vilnių televizijos reportažą viso pasaulio televizijoms išplatino tarptautinė naujienų agentūra Reuters bei Europos transliuotojų sąjunga.

Greitasis pažintys chicago šeštadienis kampaniją komentavo viena populiariausių Prancūzijos rytinių naujienų laidų Telematin, apie ją pranešė ir kitų šalių televizijos. Didžiulę jaunimo auditoriją turintis interneto tinklalapis Buzzfeednews. Reklama įkvėpė aktyvias diskusijas socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidos straipsnių komentaruose.

Vokietijos naujienų portalas Horizont netgi pakvietė skaitytojus išreikšti nuomonę apie Vilniaus reklamą, ir absoliuti dauguma 86 proc. Lonely Planet Vilnių pavadino viena geriausių Europos kelionių krypčių aisiais ir tai, kartu su dėmesiu, kurį greičiausiai pritrauks naujoji kampanija, garantuoja, kad miesto turizmo industrijos ateitis yra šviesi, rašė vienas didžiausių Jungtinės Karalystės žiniasklaidos kanalų Independent.

Lietuvos sostinė pataiko į dešimtuką, teigė vienas didžiųjų Vokietijos greitasis pažintys chicago šeštadienis kanalų Stern. Pagaliau Vilnius tapo pokalbių tema. Naujoji kampanija Vilnius Europos G taškas pasiekia vis daugiau auditorijos praėjusią savaitę ji sulaukė ir populiaraus komiko JAV John Oliver dėmesio. Tai aiškiai drąsus tonas oficialiai turizmo kampanijai, tęsė J. Oliver, pristatydamas, kad ne visi valdžioje buvo tuo patenkinti dėl to, kad reklama pristatyta per Tarptautinę orgazmo dieną ir likus nedaug laiko iki Popiežiaus vizito.

Teresės bažnyčios atnaujinimo darbai. Per dvejus metus planuojama atnaujinti prastos būklės fasado fragmentus, koplyčios langus ir langines, pagerinti vėdinimo sistemą. Po rekonstrukcijos Švč. Gailestingumo Motinos paveikslą saugos specialus stiklas, bus įrengta Aušros Vartų lobyno ekspozicija.

Dalis po Šv. Teresės bažnyčia esančio rūsio bus pritaikyta piligrimų reikmėms, bažnyčioje atnaujinti vitražai, restauruojama sieninė tapyba, skliautai, langai ir centrinės durys, bus atnaujinami vargonai.

Politikai vertina provokaciją bažnyčioje Vilnius Draugo info Lietuvos politikai nereikalingu ir nepateisinamu tikinčiųjų kiršinimu vadina režisieriaus Emilio Vėlyvio per Žolinę Turgelių bažnyčioje surengtą provokaciją.

Pasak jų, menininkų elgesys negali būti pateisintas saviraiškos laisve, nes bažnyčioje surengtas šou tiesiog peržengia etikos ir moralės ribas.

Nepaisant ideologinės priklausomybės, Seimo nariai sutaria saviraiškos laisvė turi ribas, kurias peržengus gresia net baudžiamoji atsakomybė. Žolinių dieną E. Organizatorių nuotr. Bažnytinių apeigų drabužiais persirengę aktoriai lenkų kalba pasakojo apie netrukus prasidėsiantį projektą Zero Live Show. Galiausiai aktoriai į pamaldas susirinkusiems tikintiesiems siūlė ir dalino suktines, kurios priminė vadinamąją žolę.

Aktorių pasirodymas sulaukė didžiulio visuomenės dėmesio ir kontraversiškų vertinimų. Menininkų pasirodymu neliko sužavėti Lietuvos politikai. Politikai sutaria, kad menininkų saviraiškos laisvė turi ribas, kurias peržengus gresia net baudžiamoji atsakomybė.

Tarifai JAV lengviesiems automobiliams padidinti iki nakhon ratchasima pažintys. Buvę žvalgybos atstovai paprastai tokią galimybę išlaiko. Tai leidžia jiems lengviau bendrauti su įpėdiniais. Motyvuojama, kad J.

Brennan nenuspėjamo elgesio keliama rizika nusveria naudą, kurią aukšti vyriausybės pareigūnai galėtų turėti iš jo konsultacijų. Brennan, kuris CŽV vadovavo metais, ne kartą griežtai kritikavo D. Trump ir, be kita ko, ne kartą kalbėjo apie Rusijos kišimąsi į D. Greitasis pažintys chicago šeštadienis prezidento rinkimų kampaniją aisiais.

Neseniai J. Brennan apkaltino prezidentą greitasis pažintys chicago šeštadienis net minimalių padorumo, mandagumo ir sąžiningumo standartų. Paprastins kibernetinio ginklo panaudojimą Washingtonas BNS JAV prezidentas Donald Trump pasirašė įsaką, įpareigojantį iš naujo apsvarstyti direktyvą, numatančią, kada ir kaip Jungtinės Valstijos gali panaudoti kibernetinius ginklus prieš savo priešininkus.

Trump įsaku panaikinami apribojimai, kokiomis sąlygomis JAV V. Kneissl, populistinės Austrijos laisvės partijos FPOe atstovė, ne kartą yra pasisakiusi už Austrijos ir Rusijos santykių stiprinimą. Rugpjūčio ąją V. Putinas taip pat vyks į Berlyną, kur rengiamos jo derybos su A. Jiedu žada aptarti per Baltijos jūrą iki Vokietijos nutiesto Rusijos eksporto dujotiekio plėtros projekto vyriausybė gali nuspręsti panaudoti kibernetinius ginklus prieš savo priešininkus.

Trump įsakas žymi ryžtingą žingsnį į priekį, galinti atverti kelią imtis kovinių operacijų, užkirsti kelią kitų šalių kišimuisi į JAV rinkimus bei amerikiečių intelektinės nuosavybės vagystėms. Nord Stream 2 vystymą, Sirijos konfliktą, situaciją Rytų Ukrainoje ir kitus abiem šalims svarbius klausimus. Ekspertai ilgiau kaip mėnesį vertino europiečių nuomonę ir specialistų požiūrį apie žiemos ir vasaros laiko susitarimus.

Norint pakeisti nusistovėjusią tvarką reikėtų daugumos valstybės narių balsų. Atlikti valstybių narių apklausą K. Kneissl jau anksčiau ragino gerinti Rusijos- Austrijos santykius ir pasisakė už sankcijų panaikinimą. Vindobona nuotr. Londonas LRytas Jungtinėje Karalystėje atlikta apklausa parodė, kad dauguma žmonių dabar jau pasisako už pasilikimą Europos Sąjungoje.

Politologai įspėja, jog tai kelia grėsmę pagrindinėms šalies politinėms partijoms. Daugiau nei šimto apygardų gyventojai, kurie per ųjų referendumą balsavo už Brexit, pakeitė savo nuomonę. Jeigu šiuo metu vyktų antras balsavimas, už pasilikimą balsuotų iš apygardų šiose trijose Jungtinės Karalystės dalyse. Tai reiškia, kad apygardų pakeitė savo nuomonę m. Gegužę skaičiuota, kad referendume už pasilikimą ES balsuotų 69 proc. Šiaurės Airijos gyventojų.

Gyventojų apklausoje dalyvavo daugiau nei 15 tūkst. Šalyje taip pat ryškėja skirtis tarp jaunų ir senyvo amžiaus žmonių. Šiandien tokių jau 82 proc. Priešingą tendenciją galima pamatyti tarp vyresnių nei 65 metų žmonių du trečdaliai jų nori Brexit, o likęs trečdalis pasilikti ES. Jungtinė Karalystė yra padalinta: žmonės iki 45 metų nori pasilikti ES, o tie, kuriems daugiau nei eri, nori Brexit.

Vasaros greitasis pažintys chicago šeštadienis kasmet įvedamas daugumoje Europos ir Šiaurės Amerikos šalių. Lietuva, atsižvelgiant į Europos Sąjungos poziciją, nuolat sezoniniu laiku gyvena nuo ųjų. Į dešimties labiausiai dėmesį patraukusių krepšininkų sąrašą ame rikietis įtraukė ir du lietuvius metį Roką Jokubaitį bei metį Deividą Laisvalaikio praleidimas yra millennials painioti, kuriuos pristatė JAV krepšinio mėgėjams.

Rokas Jokubaitis Rokas produktyviai pasirodė kaip komandos variklis, tik patvir tindamas, kad jis yra vienas iš talen tingiausių Europos gynėjų. Būdamas jau beveik cmūgio, jis žvelgia į aikštę per daugelio priešininkų gynė jų galvas. Senosios mokyklos įžaidėjas, kuris gerai valdo komandą, diri guoja puolimui ir kūrybingai bei nesavanaudiškai suburia progas ko mandos draugams.

Jokubaitis sten giasi gynyboje ir gali dengti geriausius puolėjus dėl savo jėgos ir tvirto sudėjimo. Jokubaitis nėra taškų rinkimo mašina ar ypatingas kamuolio varymo meistras, tad remiasi daugiausiai sa vo sudėjimu, jėga ir krepšinio IQ. Bet kartais dėl to jam sudėtinga būti efektyvesniam puolime.

  1. Iki sienos su Lietuva yra apie km, su Baltarusija km, su Rusija - 75 km.
  2. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus.
  3. Greitasis pažintys renginiai dayton ohio
  4. Diane Chamberlain - Dingusi Duktė | PDF

Didžiąja dalimi jis žaidžia vienodu greičiu ir tikrai nieko nepriblokš savo spaudimu gy nybai greitajame puolime. Dėl sprogs tamosios jėgos trūkumo jis neišprovokuos daug pražangų. Lietuvio taiklumas reikalauja pagarbaus gynybos dėmesio. Rokas daž nai tiesiog pakyla aukščiau gy nėjų ir meta sudėtingus dvitaškius.

Šių dienų NBA jį įsivaizduoti dar per anksti, R. Jokubaičiui reikės dar įro dyti savo vertę žaidžiant profesionalų lygyje ar prieš amerikiečius, kad sustiprintų savo kandidatūrą naujokų biržai. Jokubaičio lyderiavimo savybės ir charakterio tvirtumas stebina atsižvelgiant į faktą, kad jam dar net nėra greitasis pažintys chicago šeštadienis. Ateityje dėl šių savybių NBA skautai gali jį greitasis pažintys chicago šeštadienis pa mėgti.

Jokubaičio žaidimo valdymu ir kamuolio perdavimo sugebėjimais. Kai LaMel Ball parodė ir savo unikalius gebėji mus, ir trūkumus, R. Jokubaitis suži bėjo kaip elitinis NBA talentas. Nors R. Jokubaitis reaktyviniu greičiu įsiveržė į didžiojo krepšinio papėdę, jam dar reikės pramušti ne vieną kantrybės ir meistriškumo išbandymo sieną, kad išgyventų rendezvous pažinčių programa profesionalų atranką.

Deividas Sirvydis Ūgtelėjęs beveik iki cm, D. Sirvydis yra Lietuvos jauniesiems talentams R. Jokubaičiui k. Sirvydžiui pranašaujama šviesi krepšinio ateitis. Šie krepšininkai jau spėjo atkreipti NBA skautų dėmesį. Lietuvos rinktinėje jis neatliko svarbiausio vaidmens ir darė tai, ką moka geriausiai demonstravo aukštą tritaškių pataikymą 45 proc.

Tai daugiau nei metikas iš vietos. Jis gali veržtis su kamuoliu, atrasti laisvus komandos draugus ar atakuoti atsilošęs. Sirvydis turi aukštą krepšinio IQ ir yra labai kovingas, nebijantis at sakomybės.

greitasis pažintys chicago šeštadienis ožiaragis pažintys moteris

Bet, nepaisant puikaus sudėjimo, D. Sirvydis nepasižymi ilgomis galūnėmis, todėl sunkiai gali tikėtis ateityje žemuose penketuose žaisti veidu į krepšį ketvirtoje pozicijoje. Sirvydis taip pat privalo stabiliau ir geriau gintis, kad pakeltų savo vertę. Kokie vėjai pučia NBA? NBA praūžė didžiulių permainų atnešusi vasara. Stipriausios krepši nio lygos klubai dabar gali ramiai atostogauti, o ESPN įvertino, kokio mis pajėgomis jie pasitinka artėjantį sezoną.

Skaičiavimai sudėliojo, kad Jono Valančiūno atstovaujama Toronto Raptors bus stipriausia Rytų konferencijos komanda su maždaug 55 pergalėmis.

Raptors jau ir taip keletą sezonų iš eilės pranoko prognozes, o dabar juos itin sustiprino Kawhi Leonard, kuris visose statistinėse projekcijose lenkia DeMar DeRozan. Naujajame NBA sezone J. Sabonio Indianos Pacers skiria ketvirtą vietą. Tokia tikimybė argumentuojama tuo, kad karjeros sezoną sužaidęs Victor Ola dipo neišlaikys kartelės.

Lapinski Loewensohn ir kiti Skliausteliuose tikros pavardės, o prieš skliaustelius — naujai pasivadinę rusiškomis pavardėmis. Pirmojoje revoliucijos komisarų sudėtyje dabar ministrai buvo komunistai bolševikai : 3 rusai, gruzinas, armėnas ir 17 žydų! To meto KPCK buvo: 5 rusai, 6 latviai, vokietis, čekas, ukrainietis, karaimas, 2 gruzinai, 2 armėnai ir 41 žydas.

Daug įdomesnė situacija Vaka ruose, kur daugiausiai pergalių 59, prognozuojamos Golden State Warriors. Nors į komandą atvyko DeMarcus Cousins, dėl traumos jis ilgai negalės prisijungti prie komandos, o žaidimo kreivei prognozuojamas šioks toks keitimas, nes čempioniškoms komandoms būdingas atsipalaidavimas ir formos praradimas reguliariojo sezono metu.

Praėjusį sezoną Jazz pasiekė 54 perga les, o šiemet, ESPN greitasis pažintys chicago šeštadienis, maždaug tiek 53,4, užteks antrajai vietai Vakarų konferencijoje.

Vos vos mažiau pergalių 53, paskaičiuotos Houstono Rockets, o ketvirtoje vietoje surikiuota lietuviškoji Denverio Nuggets, su Ar tūru Karnišovu, Tomu Balčėčiu ir Martynu Pociumi organizacijos biu re. Paskaičiuota, kad Nuggets statistiškai turėtų pasiekti greitasis pažintys chicago šeštadienis 50,5 pergalės. Prognozuojama, kad su sveiku Paul Millsap ir patobulėjusiu jaunimu Denverio komanda pagaliau pateks į atkrintamąsias.

Pelton paskaičiavo, kad statistiškai Los Angeles Lakers neturėtų prasibrauti į atkrintamąsias. Jis įvertino, kad net pažintys gaisrininkai svetainė į komandą atvykus LeBron James, Lakers tiesiog turėjo per daug žaidėjų permainų ir turėtų atsidurti 9 vietoje. Pažinčių svetainės įlankos sritis, kai ko mandoje yra LeBron, tos pozicijos ga - li greitai keistis, bet ESPN neabejoja, kad Lakers nebus pajėgūs mesti kon kurencijos geriausiomis Vakarų komandoms.

Riauka Danijos pirmenybėse per 16 minučių įmesdavo po 7 taškus, sugriebdavo 5,5 kamuolio ir rinkdavo 8,8 naudingumo balo. Krepšininkas savo karjerą pradėjo treniruodamasis Čikagos Lituanicos klube, kuriame jį krepšinio paslapčių mokė treneris Aurimas Matulevičius. York, Elmhurst, IL Tel. Elmhurst: Elgin: mchenry: Barrington: www. Archer Ave. Kedzie Ave. Chicago, IL Tel. Kosmetinė chirurgija.

Ste Palos Heights IL www. Petreikytės kabinetą ir pacientus S. SuiteLemont, IL Tel. Ją galite patys išsispausdinti adresu: www. Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite www. Pulaski Rd. Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:,draugas, W. Amazon nuo kiekvieno pirkinio skiria 0. Perkant dovanėles iš Amazon, kviečiame pasirinkti Draugas Foundation organizaciją.

Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite Draugo, Draugas News ir Lithuanian Heritage leidinius. Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti Amazon, įveskite smile. Dėkojame už paramą net ir mažiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!

Praneškite apie tai kitiems! Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins Draugo laikraščio gyvavimą daugelį metų!

Atkelta iš 7 psl. Likimą kuriame priimdami sprendimus Lietuvoje pragyvenimo lygis sparčiai artėja prie Europos Sąjun gos ES vidurkio. Vienam Lietuvos gyventojui tenkantis sukurtas bendrasis vidaus produktas BVP pagal perkamosios ga lios standartą pernai esą padidėjęs iki 78 proc.

Europos Sąjungos vi durkio. Šis rodiklis vienas pats apie gyvenimo kokybę Lietuvoje, deja, mažai ką sako. Kadangi tokie statistiniai vidurkiai socialinės atskirties parametrų nerodo.

Kyla klausimas: jeigu Lietuvoje jau gyvename geriau negu žmonės Europos bendrijos senbuvėje Portu galijoje tokių žmonių Lietuvoje neabejotinai yrakodėl nepriklausomybę atkūrusi šalis per 28 metus neteko milijono gyventojų ir emigracijos srautas vis tiek nemažėja vien šiemet per pirmuosius 6 mėnsius iš Lietuvos išvyko Nė vienas išsilavinęs suaugęs žmogus negali tikėtis veikti efektyviai, jeigu neturi supratimo apie dabartinių problemų kilmę, pastebi britų istorikas, vienas iš nedaugelio Lenkijos ir Lietuvos istorijos eksper tų Vakaruose Norman Davies.

Savo knygoje Europos istorija jis įtikinamai atskleidžia priežas tingumo ryšius, sąlygojusius valstybių iškilimo ir suklestėjimo laikotarpius, taip pat jų nuosmukio bei žlugimo epochas. Skaitant šį įspūdingą beveik 1 puslapių veikalą nesunku pajusti, jog nekintama istorijoje yra tik viena jos nuolatinė kaita. Žmogaus drama yra ta, kad jo gyvenimo amžius dažniausiai per trumpas asmenine patirtimi pajusti ir aiškiai suvokti šį nenumaldomą permanentinės kaitos vyksmą.

Lietuviai nuo pirkimo nesigydo - Vakarų ekspresas

Greitasis pažintys chicago šeštadienis žmonių istorinės laiko tėkmės nejunta. Lemtingi istoriniai posūkiai dažnai atrodo kaip atsitiktinių įvykių grandinė, nesusijusi su daugelio žmonių asmeninėmis pastangomis, jų gyvensenos ir veiksenos būdu.

Daugeliui šiandien jau ir metų įvykiai juokinga greitasis pažintys skit rodytis tarsi iš anksto kažkieno apspręsta ir nuo mūsų pačių valios nedaug tepriklausiusi laiko tėkmė.

Todėl ir šiandien esą viskas vyksta taip, kaip turi vykti, ir nieko tu čia, žmogau, nepakeisi Šitoks mąstymas, Lietuvoje, deja, vyrauja. Drįsčiau sakyti, išeivijoje taip pat. Tačiau jis yra ne greitasis pažintys chicago šeštadienis ydingas, parankus visuomenės abejingumu besinaudojantiems ir su valstybės aparatu faktiškai jau susitapatinusiems savanaudiškiems veikėjams, bet ir akivaizdžiai klaidingas.

Anthony Robbins, amerikiečių rašytojas, gyvenimo būdo mokytojas, dideles klausytojų auditorijas sutel kiantis profesionalus paskaitininkas, įrodinėja tai, kuo lietuviai labiausiai nelinkę tikėti: Savo likimą kuriame tuo metu, kai priimame sprendi mus. Ir pas mus TAI veikia Atsigręžkime netolimon istorijon.

Kodėl kelyje į laisvę aksominė revoliucija įvyko Čekoslovakijoje, o rumunams teko susitepti krauju ir surengti kruviną egzekuciją N. Čau šešku šeimai? Kodėl vengrai parlamentiniais sprendimais galėjo pa naikinti vadinamąją Vengrijos Liaudies Respubliką ir tai padarė per ąsias Vengrijos sukilimo metines m. Gamsachur dijos rūmus? Kodėl čekai ir slovakai, nutarę, kad vienoje valstybėje ilgiau gyventi nebenori ir nebegali, išsisky rė ramiai ir oriai, tačiau serbai kraujyje skandino bosnius ir kroatus?

Sprendimai buvo skirtingi! Jie lėmė skirtingą tautų raidą ir lemtį, nepaisant to, kad istorinis kontekstas buvo panašus. Skirtingi ir šalių likimai. Rumunijoje praėjusių metų Eurostat duomenimis, beveik 40 proc. Tai geresnis rezultatas negu tokių gerovės valstybių kaip Norvegija, Suomija, Danija, Olandija, kur šis rodiklis yra 15 16 proc.

Lietuva jokia išimtis. Pagal so cialinius rodiklius, ji velkasi ES dug ne, turėdama per 30 proc. Jau ir tarptautiniai ekspertai ragina Lietu vą mažinti socialinę atskirtį ir spręs ti demografines problemas.

Luko. miesto turistinis leidinys

Buvusi išsivadavimo iš imperijos gniaužtų įkvepiančiu pavyzdžiu, savo dainuojančia revoliucija, Baltijos keliu ir Kovo osios sprendimais atkreipusi į save viso pasaulio akis, po dvidešimt aštuonerių nepriklausomo gyvenimo metų, net ir minėdama valstybės atkūrimo mečio sukaktį, Lietuva išgyvena gilią politinę bei tapatybės krizę.

Nevilties mastais, netikėjimu ateitimi ir nepajėgumu ryžtis būtinai reikalingoms efektyvioms socialinio gyvenimo permainoms medicinos, švietimo, aukštojo mokslo, socialinės apsaugos ir kt. Viena iš Lietuvos atsilikimo priežasčių, man regis, yra gana paprasta. Demokratija ir pilietinės laisvės, sudarančios vakarietiškosios civilizacijos šerdį, Lietuvoje valdančiųjų niekada nebuvo nuoširdžiai gerbia mos bei vertinamos.

Jos netapo dalimi mūsų politinio elito įsitikinimų, kuriuos jis būtų pasirengęs ginti net ir politinės karjeros sąskaita. Demo kratija pas mus įsitvirtino ne kaip žmogiškuoju orumu grįsta, įsisąmoninta ir visapusiškai socialinius santykius reguliuojanti gyvenimo nor ma, bet tik kaip savotiškas parodomasis teatras, prekė eksportui, parodomoji ekspozicija Briuseliui, kad ir pas mus TAI veikia. Bet tai gana tuščia, bereikšmė, mažai saistanti ir nieko nereiškianti frazeologija, prie bėga telefoninės teisės ir asmeni nio patronažo aplinkoje tvarkyti savo gerovės bei grupinio intereso rei kalus.

Diplomato šeima: sūnus Raimundas, žmona Loreta ir duktė Paula. Asmeninio albumo nuotr. Vygaudui Ušackui svarbi žmonių nuomonė Atkelta iš 1 psl. Ušackas savo kreipimąsi į Lietuvos žmones aiškino tuo, kad jam labai svarbu išgirsti Lietuvos piliečių nuomonę. Po to, kai atskiros organizacijos ir žmonės, ypač per pastarąjį mėnesį, ėmė raginti kandidatuoti valstybės prezidento rinkimuose ir pažadėjo remti, nusprendžiau, kad apsiriboti atskiromis nuomonėmis darant tokį sprendimą būtų per maža.

Jos labai svarbios, bet nesuteikia progos išgirsti kuo daugiau balsų. Kaip ir sakiau, ilgiau nei iki pirmųjų rugsėjo dienų dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose nebesvarstysiu. Liko mažiau nei trys savaitės. Todėl šis laikas man kritiškai svarbus, aiškino politikas.

Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužę. Ušackas yra laikomas vienas iš realių kandidatų dalyvauti m. Mergelės Marijos Gimimo šventė Visus maloniai kviečiame dalyvauti Švč.

Mergelės Marijos Gimimo parapijos Marquette Parke kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose, kurie prasidės rugsėjo 2 d. Savaitės dienomis šv. Mišios bus aukojamos 11 val. Atlaidus ves svečias iš Lietuvos kun. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos Vyskupo generalvikaras. Metinis parapijos pokylis vyks rugsėjo 9 d. Mišios, o po jų pietūs ir programa parapijos salėje. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: administracija draugas.

Skaitykite,Draugą greičiau! Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto šiais metais atliktas tyrimas atskleidė ypatingai didelio masto korupcijos lygį ir privataus verslo struktūrų suaugimą su dalimi Lietuvos politinio elito, kuris tam tikruose epizoduose atliko vien tas struktūras aptarnaujančio greitasis pažintys chicago šeštadienis vaidmenį.

Kairiosios Bogdanovas dar nebuvo suradęs, nors ji gulėjo tame pa­ čiame viršutiniame stalčiuje. Pasinaudodamas proga, kai saugumiečiai virtuvėje už­ kandžiavo, o antrajame kambaryje buvo likęs tiktai Zdanevičius, prisėdęs ant savo sofos-lovos kampo ketinau pusiau ištrauktame viršutiniame stalčiuje pakelti karto­ ninę dėžutę, kad paimčiau po ja esančią kairiąją tos len­ telės pusę.

Suglaudus abi lentelės dalis, man buvo aišku, kas kokia pogrindžio spauda jau aprūpintas, o kas dar ne. Tačiau kairiojoje lentelės pusėje nebuvo nurodytos pavardės arba vardai, o tiktai mano paties pramanytos pravardės. Mane stebino, kad Bogdanovas, pedantiškai stropiai visa tame stalčiuje tikrinęs, greitasis pažintys chicago šeštadienis pat ir tą dėžutę, nesusi­ protėjo jos pakelti.

Šis radinys vėliau tardymų metu būtų buvęs labai svarbus įrodymas. Paliktas ištrauktas stalčius rodė, kad sugrįžęs Bogda­ pažintys vyras be automobilio vėl pradės jame raustis.

Neatitraukdamas akių nuo ant kėdės stovinčio Zdanevičiaus, kuris tebetikrino knygas vis toje pačioje lentyno­ je, tiesiau ranką į stalčių pakelti tą dėželę ir paimti po ja gulintį perlenktą popieriaus lapelį, kad jį saujoje sugniaužčiau, po to saugumiečiams nematant kur nors už­ kiščiau. Buvau beveik tikras, kad to mano rankos judesio Zdanevičius nemato, tačiau staiga jis, nepasukdamas galvos, ramiu balsu tarė: — Nelieskite nieko!

Netrukus iš virtuvės sugrįžo visi kiti. Pasisotinę vėl įniko į darbą. Tačiau kur ir kada, negalėjau prisiminti. Pavakary, kada Bogdanovas darbą stalčiuose jau bu­ vo pabaigęs ir stoviniavo nesugalvodamas ko griebtis, o knygos jo nedomino, pasakiau: — Klausykite, aš jus neseniai mačiau bažnyčioje. Visi saugumiečiai nustebę sukluso. Pats Bogdanovas kažkaip nenatūraliai greitasis pažintys chicago šeštadienis, tačiau į mano pastabą jis nieko neatsakė.

Vadinasi, aš neapsirikau. Iš nemalonios padėties gelbėti jį ėmėsi Jurkštas. Saugumiečiai dabar tylėjo.

Kiek pasiraivęs pečiais ty­ lėjo ir pats Bogdanovas, tarytum jam kas nors už nu­ garos būtų užlašinęs šalto vandens. O buvo taip.

Nors dirbantiems universitete dide­ lė rizika lankyti bažnyčią ir viešai išpažinti savo tikėji­ mą, tačiau to nevengiau. Man ir sąlygos buvo palankios, nes čia pat, prieš mūsų buto langus buvo maža, daili ir grakšti pseudogotikinė Svč.

Jėzaus Širdies bažnytėlė. Ji kiek nuošalyje nuo triukšmingų gatvių. Kadangi ne tik sekmadieniais, bet dažnai ir šiokiadienių vakarais grįž­ damas iš darbo į ją užsukdavau, beveik visi jos lankyto­ jai iš matymo buvo pažįstami.

Kartais ir pamatyti nauji veidai nekėlė įtarimo. Tačiau visada išėjęs iš bažnyčios, 19 nesukiodamas galvos į šalis iš padilbių nužvelgdavau stoviniuojančius bažnyčios šventoriuje arba už jo siauroje gatvelėje. Niekad ko nors įtartino nepastebėdavau. Maždaug prieš mėnesį, vieną sekmadienį, po sumos išeidamas iš tos bažnytėlės, pamačiau netoli durų taip sienos ir iš jos išsikišusio piliastro kažkaip greitasis pažintys chicago šeštadienis įsispraudusį rūstaus žvilgsnio jauną vyrą.

Jis buvo aukš­ tas, lieknas, gelsvu rudeniniu paltu. Stovėjo tarsi sustin­ gęs, aštrų žvilgsnį dirbtinai įsmeigęs į vieną tašką di­ džiajame altoriuje, nors greitasis pažintys chicago šeštadienis iš bažnyčios jau baigė išeiti. To žmogaus poza man iš pradžių pasirodė ne tik ne­ natūrali, bet ir juokinga. Tačiau tuojau pat pajutau ir nerimą, nes jau gerokai ištuštėjusioje bažnyčioje tas ta­ riamas susikaupimas buvo visai nemaldingas.

Anksčiau šioje bažnyčioje to žmogaus nebuvau matęs. Dabar man buvo visiškai aišku, kad tada bažnyčioje mačiau tą patį Bogdanovą. Pastarieji man pradėjo kelti didesnį įtarimą negu tas bažnyčioje anksčiau nematytas jaunas žmogus. Intuity­ viai pradėjau jausti, kad netrukus mano gyvenime turi įvykti kažkas svarbaus.

Tačiau buvau atsidavęs likimui ir Dievo valiai. Gal todėl vakar pirmą kartą buvau visiš­ kai praradęs atsargumo jausmą, už ką dabar teks bran­ giai sumokėti gal net ne vien kaip pradėti praleidimas būdamas 50 laisvės kaina.

Pro buto langus buvo matomos jo durys. Paprašiau, kad juos palydėtų Irena. Pats pasiūliau jiems įlipti ir į garažo duobę, iš kurios yra durelės į rūsį. Padaviau ir automobilio rakte­ lius, kad galėtų nuo tos duobės nuvažiuoti mašiną. Paskui Ireną nusekė trise —Zdanevičius, Jurkštas ir Razumas.

Netrukus jie sugrįžo.

greitasis pažintys chicago šeštadienis bendro firminių pažintys

Paimdamas iš jų raktus paklau­ siau: — Ar ir rūsį garaže patikrinote? Gavęs teigiamą atsakymą pagalvojau: jeigu turėtumė­ te šunų uoslę, tikriausiai būtumėte suuodę jame dar neišsivėdinusį švino kvapą. O jeigu mėnesį anksčiau būtų sumanę pas mus atlikti kratą, ten atrastų ne tik tą kvapą, bet ir visą pūdą spaustuvės raidyno.

Buvau pataręs jiems į tą garažo rūsį įlįsti todėl, kad pabrėžčiau, jog aš nieko neslepiu. Dabar mano didžiau­ sias rūpestis, kad jie nesužinotų, kiek mes turime užėmę sandėliukų namo rūsyje. Kai kuriuose iš jų galėtų surasti daugiau negu dabar susiruošė pasimti. O juos visus iš­ krėsti nuodugniai reikėtų visos savaitės.

Kitų šešių sandėliukų, užverstų taip pat knygomis, periodikos rinkiniais ir šeimyniniu archy­ vu bei ūkiniais daiktais, durų raktai buvo palaidi ir sudėti dėželėje viename virtuvinės spintelės stalčiuje. Kuris rak­ tas nuo kurių durų, žinojau tiktai aš. Atrodė, kad dabar jiems visiems toji krata jau nusi21 bodo. Grobį buvo surinkę nemažą.

Vilimas manęs pa­ klausė: — Ar turite rūsyje ūkinių patalpų? Neklausdamas, kokios tos patalpos ir kiek jų ten yra, pasiuntė Jurkštą patikrinti. Padavęs Irenai ant žiedo su­ vertus du raktelius, paprašiau, kad ji jam tas patalpas parodytų. Irena gerai žinojo, kodėl tie du rakteliai atskirti nuo kitų. Nepraėjo nė pusės valandos, kai Jurkštas sugrįžo at­ gal nieko neradęs. Stebėdamasis Vilimui jis pasakė: — Bet ir ten pilna knygų! Vilimas apsimetė neišgirdęs, nes ir kambaryje jie bu­ vo peržiūrėję tik mažą dalį knygų.

Apie tą valandą krata buvo baigta. Tačiau jie visi kažko dar delsė stoviniuodami ir dairydamiesi. Pagaliau Vilimas manęs paklausė: — O kur rašomoji mašinėlė? O kur lietuviška? Dabar mane suėmė vos suvaldomas juokas. Beveik dvylika valandų jie visi savo kojomis lego vilkas greitasis pažintys lietė tą mašinėlę ir iki šiol jos neatrado.

Nejaugi dabar aš pats turiu įsitraukti į kratą mano paties bute? Sakyti, kad jos dabar neturiu, kad ją iš namų išnešiau, būtų buvę naivu ir net kvaila, nes visi nuo stalo ir iš pastalės Vilimo surinkti popieriai, o ypač tos juodos nau­ dotos kopijavimo kalkės liudijo, kad su ta rašomąja ma­ šinėle buvo dirbama gal net vakar.

Aišku, kol tos mašinėlės nesuras, jie neišeis. Gali nakčiai mūsų bute palikti sargybą ir kratą tęsti dar ir rytoj. O tada galėtų kokiu nors būdu surasti ir kitus na­ mo rūsyje esančius sandėliukus ir pratęsti kratą gal net kelioms dienoms.

Tuomet jie aptiktų ir to mano veikalo, kurio originalą su juodraščiais dabar paėmė, kopijas ir daug kitų pogrindžio leidinių bei dokumentų. Be to, labai 22 norėjau, kad šitas saugumo pareigūnų grubus įsiveržimas į mūsų butą ir į mūsų šeimą pasibaigtų šiandien.

Taip pagalvojęs ir geisdamas, kad jie kuo greičiau pasišalintų, ryžausi jiems padėti. Stovėdamas atsirėmęs į rūbų spintos kampą ir nieko Vilimui nesakydamas, dešinės rankos rodomąjį pirštą nu­ kreipiau į pastalės priekinę dalį, kuri buvo uždengta sulankstomo stalo antros pusės nuleista lenta. Visi nustebę susižvalgė. Ten, kur buvo nukrypę jų žvilgsniai, jie matė greitasis pažintys chicago šeštadienis tą nuleistą stalo lentą.

Nieko į tą šūksnį neatsakydamas ir toliau laikiau že­ myn nukreiptą pirštą. Tačiau ir dabar jie nieko nesupra­ to. Pagaliau vienas iš jų, atsikvošėjęs iš nustebimo, pasi­ lenkė ir pakėlė nuleistą stalo lentą.

Ji nebuvo pa­ slėpta, tačiau mažame kambaryje, taupydami kiekvieną kvadratinį centimetrą, po stalu buvome padėję dailią bekoję faneros dėžę, kadaise buvusios mažos prieangio spintelės dalį. Į ją visada [statydavau tą rašomąją maši­ nėlę, kai jos nereikėdavo. O tos žemos dėžės viršus pa­ stalėje—lyg stalelis, greitasis pažintys chicago šeštadienis kurio ką tik buvo sudėta ne­ maža dalis to, ką dabar saugumiečiai ruošėsi išsivežti.

Protokolo rašymas užtruko daugiau nei valandą. Jurkštas jam diktavo, iš vienos pusės į kitą perkeldamas į protokolą įrašomus ,įkalčius". Kiti spoksojo į televizoriaus ekraną. Mano mo­ terys dabar buvo susitelkusios virtuvėje. Greitasis pažintys chicago šeštadienis, kai Vilimas paklausė Razumo pavardės, kad įrašytų ją į protokolą. Supratau: jie iki šiol buvo nepa­ žįstami. Tik vėliau suvokiau, kad Razumas ir Bogdano­ vas buvo iš saugumo operatyvinio skyriaus, visi kiti —iš tardymo skyriaus.

Šiuo atveju operatyvininkai buvo tar­ si kokie tardytojų kontrolieriai. Kada Greitasis pažintys chicago šeštadienis rašė kratos protokolą, paprašiau jų, kad leistų tas suverstas knygas vėl sudėti tokia pat tvarka 23 kaip anksčiau. Tačiau jie į tą prašymą neatsiliepė. Žino­ ma, ir neklausdamas jų galėjau tai padaryti.

Tačiau labai nesinorėjo, kad tvarkantį tas knygas mane stebėtų nieko neveikiantys Bogdanovas ir Razumas. Dabar jau kreipdamasis į Zdanevičių, paklausiau jo garsiau: — Ar galiu knygas vėl sudėti taip, kaip jos buvo sustatytos anksčiau? Zdanevičius sausai atkirto: — Sutvarkys jas jūsų žmona ir dukterys.

Todėl išeidamas iš namų nenoriu palikti netvarkos,—griežtokai pasakiau taip, kad jie visi girdėtų. Saugumiečiams dar nebaigus rašyti kratos protokolo, kambarys-biblioteka vėl atrodė taip, tarsi jokios kratos nebūtų buvę.

Pabaigę protokolo rašymą, pasiūlė man jį perskaityti ir pasirašyti. Nenorėjau net rankomis prisiliesti prie tos jų negar­ bingo darbo ataskaitos. Be to, skaitant jiems, protokolo turinį girdėtų ir kiti mūsų šeimos nariai. Juk krata vyko ne mano, o mūsų bute.

Labai nenorom protokolą skaityti pradėjo Jurkštas, vietomis labai nesklandžiai. Turbūt ne viską aiškiai Vi­ limas parašė. Kratos, vykusios metų lapkričio 24 dieną, protokolo turinys buvo toks: Valstybės saugumo komiteto vyi. Vilniuje, Gerosios vilties 23— ir Martinkutės Genovaitės, Aloyzo gyv. Dalyvaujantiems asmenims išaiškinta jų teisė būti akivaizdoje, atliekant visus tardytojo veiksmus ir dėl šių veiksmų daryti pareiškimus.

Krata pradėta 8 vai. Prieš pradėdamas kratą paskelbiau Skuo­ džiui išduoti antitarybiniČ turinio leidinius ir doku­ mentus bei technines jų gamybos priemones, o taip pat kitus daiktus ir dokumentus, liečiančius nelega­ lių leidinių gaminimą.

Skuodžiui pareiškus, kad ką nors išduoti nenori, tegul bus ieškoma kratos metu, buvo pada­ ryta krata jo bute, susidedančiame iš prieškambario, virtuvės, dviejų kambarių, sandėliuko ir garažo, esan­ čio prie namo. Atvykus daryti kratą, V. Skuodis buvo apsiren­ gęs, ruošėsi išeiti, su savimi turėjo greitasis pažintys chicago šeštadienis, kuriame rasta: 1.

Industar 51" Knygutėje įdėti 4 popie­ riaus lapeliai su įvairiais telefonų numeriais. Ant stalo antrame kambaryje surasta ir paimta: 1. Po sudedamuoju stalu surasta ir paimta: 1. Leidinio lapai nesupjaustyti, 3. Knygų lentynos stalčiuose surasta ir paimta: 1. Aplankas užantspauduotas VSK antspaudu, 2. Gri­ gaitis. Nuo Baltijos. Vasilen­ ko V 1.

Valė M. Aplankas užantspauduotas, Hamburgo greitasis pažintys chicago šeštadienis, Kaunas— Vilnius", Palė­ venė—Panevėžys", Armijos pr. Prirašytas tik pirmas la­ pas. Pirmas praside­ da , Labai nuobodus sąrašas, tačiau reikėjo jį visą šioje knygoje pateikti, kad įvertintumėte šitų penkių vyrų pu­ sės paros darbą. Jutfkštui baigus užsitęsusį skaitymą, Vilimas manęs paklausė: — Ar turite kokių nors pastabų dėl šio protokolo tu­ rinio?

Fotografavo vyr. Aš pasirašyti atsisakiau, nors neprotestavau dėl to protokolo paskutinio sakinio:, Pastabų if pareiški­ mų iš kviestinių ir buto šeimininko negauta Bet koks ginčas su jais būtų buvęs beprasmis.

Lauke jau seniai tamsu, tad norėjosi, kad jie kuo greičiau išvažiuotų, na­ muose palikę tiktai slogią nuotaiką. Už lango jau laukė telefonu jų iškviestas automobilis. Visą grobį, kurio buvo nemažai, susikrovę į maišus, pasiūlė ir man rengtis.

To, žinoma, tikėjausi. Vienas į kitą pasižiūrėję, nieko man neatsakė. Jų po­ zos liudijo, kad galiu. Nuėjęs į antrąjį kambarį, iš šoninės knygos sekcijos 30 stalčiaus paėmiau voką su čekiais ir sugrįžęs atgal pada­ viau Irenai.

Tai buvo tėvo santaupų, likusių Amerikoje, man pri­ klausančios dalies likutis, TSRS užsienio prekybos banko sertifikatus vėliau Lietuvos valstybiniame banke pakeitus į tuos čekius. Pamatę juos ir tarp savęs kažką tyliai pasitarę, papra­ šė, kad Irena tą voką duotų jiems. Galiausiai, man iš saugumo nebesugrįžus, juos būtų lengvai atradusi ir pati Irena. Iš stalčiaus paimdamas tuos čekius, pastebėjau, kad ja­ me pasilikę įvairūs rankraščiai, aplankai, dokumentai ir kiti daiktai buvo tarsi nepaliesti, priešingai nei knygos, kurias lentynose Zdanevičius buvo sujaukęs, sukraudamas jas krūvomis.

Vidurinėje eilėje įsitaisė abu operatyvi­ ninkai. Priekyje prie šoferio matau Vilimo skrybėlę. Visi tylime. Nepasukdamas galvos stebiu greitai slenkančius naktinio Vilniaus vaizdus.

Gerai pažįstamos gatvės dabar ištuštėjusios ir apmirusios. Tikriausiai jų daugiau iš viso nebepamatysiu. Juk mane veža į pačius baisiausius ir pa­ slaptingiausius Vilniaus namus, prie kurių paradinių du­ rų net iškabos nėra. Jau vien tuo jie išsiskiria iš visų Vil­ niaus mieste esančių įstaigų. Pasukame į Kudirkos gatvę. Toliau Sierakausko gatve važiuojame į pakalnę. Man dar ne taip blogai, pagalvo­ jau. Gal šituo keliu į egzekucijos vietą Lukiškių aikš­ tėje greitasis pažintys chicago šeštadienis vežamas metų sukilimo vadas Zigmas Sie­ rakauskas?

O saugumo rūmai kaip tik prieš tą aikštę, da­ bar vadinamą Lenino vardu. Tos aikštės neprivažiavę, ties Petro Cvirkos gatve, pa­ sukome į dešinę, o paskui į kairę ir sustojome ties šo­ niniu įėjimu į rūmus, kurie iš šitos pusės ir anksčiau man atrodė ne tokie baisūs.

Prie šito įėjimo ir iškaba. Su savo greitasis pažintys chicago šeštadienis sargybiniais iš automobilio išlipau tik­ tai tada, kai Vilimas su kitais dviem iš bagažinės išėmė kratos metu paimtus daiktus ir juos sunešė į vidų. Išorinėms durims užsidarius, keliais laipteliais paly­ pėjom į viršų, maino palydovai kažką tyliai pasakė lyg soste sėdinčiam uniformuotam sargui, kuris turėjo prie diržo prisegtą didelį pistoletą.

Jam padavė ir kažkokį ne­ didelį popierėlį. Sargui linktelėjus, įvedė mane į ilgo koridoriaus pra­ džioje esantį beveik tuščią kambarį. Jame be kelių kė32 džių ir stalo daugiau nieko nebuvo.

Pasiūlė atsisėsti ir daugiau nieko nepasakę paliko mane vieną. Padvelkė ka­ lėjimu.

Vitalijus iesko sviesiaplaukes.

Didžiausią rūpestį man kėlė rytdiena. Rytoj sekmadienis. Universiteto Visuomeninių profesi­ jų fakulteto VPF Gamtos apsaugos skyriaus studentams surengiau ekskursiją. Aštuntą valandą ryto jie bus susi­ rinkę Čiurlionio gatvėje prie Gamtos mokslų fakulteto. Atvyks ekskursijos vadovas. Bus atvažiavęs didelis auto­ busas. Visi lauks manęs kaip kursų vadovo ir tos ekskur­ sijos organizatoriaus. O manęs ten nebus.

Žinoma, ilgokai palaukę, jie išvažiuos be manęs. Ta­ čiau bus prarastas laikas. Dienos dabar labai trumpos. Kai kas tada gal ir visai tos kelionės atsisakys. O taip norėjosi, kad mano dabartinė padėtis nepakenktų tai studentų kelionei. Jie su tokiu atsidėjimu vakarais aukodavo savo laisva­ laikį, kad, šalia savo būsimos profesijos, įgytų ir gamtos apsaugos organizatoriaus profesiją. Prieš penkerius metus įsteigus tą gamtos apsaugos skyrių, universiteto vadovybė man pavedė jį suburti ir jam vadovauti.

Tai lyg ir savarankiškasInstitutas uni­ versitete, kuriame visada būdavo apie pusantro šimto klausytojų iš visų universiteto fakultetų. Pats sudarinė­ jau mokymo planus, kurių niekas nekoreguodavo ir ne­ reikalavo, kad pristatyčiau patvirtinti.

Subūriau apie 40 lektorių ir praktinių užsiėmimų vadovų. Dauguma nebuvo universiteto darbuotojai. Atrodo, kad man pavyko surasti būdą, kaip sudominti studentus tais kursais. Dvi studentų grupės vėlai vakarais šešis kartus per mėnesį rinkdavosi į seną, panašią į amfiteatrą Augalų fiziologijos katedros auditoriją.

Beveik kiekvieną kartą joje pamatydavo vis naują lektorių —žinomą mokslininką, gamtos, istorijos ar kultūros paminklų apsaugos specialistą, be to, gerą orato­ rių, Tai turbūt pagrindinė priežastis, kad tas visuomeni­ 3. Skuodis 33 niais'pagrindais veikiantis Gamtos apsaugos skyrius sėk­ mingai gyvavo jau penktuosius metus.

Visuose tuose užsiėmimuose dalyvaudavau ir aš. Tai buvo lyg ir antroji mano tarnyba, beje, neapmokama. Dabar to. Darėsi skaudu? Be to, ėmė jaustis ir nuovargis. Apie ką nors kita galvoti dabar paprasčiausiai nesinorėjo. Pasidariau fatališkas, tačiau vis dėlto norėjau kuo greičiau sužinoti, ką jie toliau su manimi darys? Praslinkus geram pusvalandžiui, o gal net ir visai va­ landai, į kambarį įėjo Vilimas.

Dabar jis buvo be palto ir skrybėlės. Egliepė sekti paskui jį. Jis — pirmas, aš —per žingsnį atsilikęs. Aplfhkui buvo tylu. Girdėjosi tiktai mūsų žingsnių kaukšėjimas į akmęnines grindis, garsus rezonavo didelė koridoriaus erdvė.

Pasu­ kome į kairę. Praėjome plačius paradiniusRaudonu kili­ mu išklotus laiptus. Vėl posūkis kairėn 1r vėl ilgiau­ sias koridorius. Lipo­ me jais į iÄrtu. Taigi dar ne į kalėjimą rūsyje,' pagal­ vojau.

Užlipę į trečią aukštą, pasukami tai į kairę, tai į de­ greitasis pažintys chicago šeštadienis, vėl tylėdami žingsniuojame ilgais koridoriais lyg ir atgal.

Dabar jie žymiai siauresnį ir žemesni. Priėjome metalinį stovą, skirtą pasikabinti viršutiniams rūbams. Čia Vilimas man pasiūlė nusivilkti paltą. Išsitraukęs jas greitai išlyginau ir lyg dvi juodas vėliavėles pakabinau virš savo palto. Kada -man vėl lieps pasiimti paltą, jos greitasis pažintys chicago šeštadienis išdžiūvusios.

Tada net ir į galvą nebuvo atėjusi mintis, kad toji padžiau­ tų kojinių pora vėliau saugume sukels galvosūkį ir tokias kalbas: docentas, o dėvi kiauras kojines!

Padžiaudamas jas nežinojau, kad jos kiauros. O gal jos tada tokios ne­ buvo? Kas ir kaip sužinojo, kad jos kiauros? Vilimas atsisėdo už rašomojo stalo.

Nė dienos be lietuvių kalbos

Man pasiūlė atsi­ sėsti kitoje jo. Priešais stovėjo dar viena tuščia kėdė, tarytum paruošta trečiam pašnekovui. Iš šalies pasižiūrėjus atrodytų, kad jis kažkoks virši­ ninkas, o aš pas jį atėjęs interesantas.